University of Oulu

Opetustyöstä uudelle alalle : entisten opettajien uratarinoita opetusalan poisvalinnan syistä

Saved in:
Author: Rossi, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203221427
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rossi, 2022
Publish Date: 2022-03-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Uitto, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tämä kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma tarkastelee opettajien alan poisvalinnan syitä. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella niitä syitä, joiden vuoksi perus- ja toisen asteen opettajat poistuvat alalta ennen eläköitymistä. Tutkimuskysymyksenä on, mitkä syyt vaikuttavat opettajan opetusalan poisvalintaan. Lähestymistavaltaan tutkielma on narratiivinen, kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen narratiiveissa välitetyn tiedon muodostumisen perusta on kokemuksessa ja kertomus on lähtökohtaisesti todellinen ja muodoltaan vapaa. Tutkimuksessa työuraa tarkastellaan koko elämän ajan sosiaalisten ja henkilökotaisten tekijöiden vaikuttamana, peräkkäisistä uravalinnoista muodostuvana yksilöllisenä urapolkuna.

Tutkimus toteutettiin vuonna 2021 hyödyntäen tutkimukseen osallistumisen kuulutuksissa Facebookin OPEn options -ryhmää. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat opettajaksi valmistuneita ja opettajan pätevyyden omaavia, opettajana perus- ja toisella asteella toimineita ja sittemmin alalta poistuneita henkilöitä. Tutkimuksen aineisto koostuu kolmesta kirjallisesta uratarinasta, jotka on analysoitu hyödyntäen Websterin ja Mertovan (2007) avaintapahtuma-analyysin käsitteistöä. Analyysissä keskitytään tutkittavan ilmiön kannalta merkittäviin tapahtumiin ja niiden toimintakenttään: tapahtumat rajaavat aineiston tarkastelua niihin hetkiin, jotka vaikuttavat olleen tarkasteltavan uran muutoskohtia ja merkittäviä erityisesti suhteessa opetusalan poisvalintaan.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opetusalan poisvalintaan johtavissa syissä yhdistyvät moninaisesti niin opetusalalta pois työntävät kuin muulle alalle vetävät tekijät, jotka ilmenevät ja painottuvat yksilöllisesti. Osallistujien opetusalan poisvalintaan vaikuttavat työn järjestelyiden haasteet, työn kuormitus, työstä suoriutumisen haasteet ja ammatti-identiteettiin liittyvät seikat sekä siirtymän mahdollistavat tekijät ja muun alan vetovoimatekijät. Pois työntävät syyt ilmenivät osallistujien opetustyössä muun muassa työmäärän liiallisuutena ja vähäisenä työn tukena, työn hallinnan haasteina ja kokemuksina osaamattomuudesta sekä työssäjaksamisen vähenemisenä. Kuormitus vaikuttaa poisvalintaan muiden tekijöiden kanssa yhdessä, mutta myös itsenäisesti ja aiheutuu muiden poistyöntävien tekijöiden kohtaamisesta työssä. Mahdollisuus yhdistää kasvatusalan osaamiseen henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteita tai muulla alalla kerrytettyä ammattitaitoa ovat muun kuin opetusalan vetovoimatekijöitä.

Tutkielmassa todetuissa opetusalan poisvalintaan vaikuttavissa tekijöissä on samankaltaisuutta useiden aiempien tutkimusten tulosten kanssa. Osaamattomuuden kokemusten vaikutus opetusalan poisvalintaan korostuu tutkimuksen tuloksissa poikkeavasti aiempiin tutkimustuloksiin verrattuna. Tutkimuksessa on pyritty laajan yleistettävyyden sijaan tarkasteltujen narratiivien todentuntuiseen teemojen paljastamiseen ja niiden todenmukaiseen esitykseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Rossi, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.