University of Oulu

Liikunta esiopetusikäisten lasten oppimisen edistäjänä

Saved in:
Author: Tuomikoski, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203231435
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Tuomikoski, 2022
Publish Date: 2022-03-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielmani tavoitteena on selvittää liikunnan vaikutuksia esiopetusikäisten lasten oppimisen edistäjänä. Tulevana varhaiskasvatuksen opettajana minua kiinnostaa erityisesti oppiminen kaikessa laajuudessaan. Keskityn tässä tutkielmassani liikunnan vaikutusmahdollisuuksiin esiopetusikäisen lapsen oppimisen tukijana ja mahdollistajana.

Liikunnan rooli lapsen elämässä kasvun, kehityksen ja oppimisen mahdollistajana on entisestään korostunut muun muassa lasten ruutuajan lisääntyessä ja omaehtoisen liikunnan vähentyessä. Liikuntaan käytetty aika tulee näin ollen haastetuksi digiaikana jo pienestä pitäen. Toisaalta PokemonGon kaltaiset sovellukset ovat myös yhdistäneet liikunnan ja älyteknologian luontevalla tavalla toisiinsa. Kasvattajilla on lopulta vastuu löytää sopiva ajankäytöllinen tasapaino eri aktiviteettien välillä.

Oppiminen on kokonaisvaltainen ja monisyinen prosessi. Sitä tapahtuu kaikkialla ja kaiken aikaa, monin eri tavoin. Lapsi oppii luontaisesti esimerkiksi tutkimalla, leikkimällä, liikunnan avulla, havainnoimalla sekä tarkkailemalla ympäristöä ja jäljittelemällä muiden toimintaa. Viime vuosina on korostunut toiminnallinen opetus valtakunnallisia opetussuunnitelmia myöten. Siinä korostuu oppijan oma aktiivinen rooli oppimisen edistäjänä.

Tämän kandidaatintutkielman metodina on kirjallisuuskatsaus. Tarkastelen tässä liikunnan ja oppimisen välisiä yhteyksiä tutkimusten ja lähdekirjallisuuden valossa. Olen päätynyt esittämään seuraavanlaisen tutkimuskysymyksen: Millä tavoin liikunta edistää esiopetusikäisten lasten oppimista? Tutkimukset osoittavat, että liikunnan vaikutukset esiopetusikäisten lasten oppimiseen ovat myönteisiä. Liikunta korreloi vahvasti oppimisen kanssa. Liikunnan kautta oppimiseen vaikuttavat osatekijät toimivat pohjana muun muassa matematiikan ja kielten oppimisessa. On todettu, että liikunnallisten taitojen harjoittelulla on yhteys lapsen ajattelukykyyn ja sen kehittymiseen, esimerkiksi taitoharjoittelu ja vaativa kognitiivinen oppiminen kulkevat käsi kädessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Tuomikoski, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/