University of Oulu

Näkemyksiä joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämisestä yhteisopettajuuden keinoin : tapaus yhdestä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevasta koulusta

Saved in:
Author: Jaakkola, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203231437
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Jaakkola, 2022
Publish Date: 2022-03-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Joustavan opetuksen opetusmenetelmää ja toimintamalleja on hyödynnetty usean vuosikymmenen ajan osana perusopetuksen toteuttamista. Perusopetuksessa vallalla olevan inkluusion myötä yksilöllinen oppiminen ja opetuksen joustavuus ovat monipuolistaneet ja haastaneet perinteisempää opetusta. Joustavan opetuksen toimintatapoja käytetään nykyään esiopetuksesta perusopetukseen.

Tässä tutkimuksessa joustavan opetuksen tarkastelun kohteena ovat esi- ja alkuopetus. Joustavalla opetuksella tarkoitetaan tutkimuksessa tapaustutkimuksen koulussa toteutettavaa esi- ja alkuopetusluokan yhtenäistä toimintaa. Siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen muodostaa koulupolulle ensimmäisen nivelvaiheen. Nivelvaiheen yhteistyön merkitystä käsitellään tutkimuksessa osana joustavan opetuksen toteuttamista. Nivelvaiheen yhteistyö toteutuu tässä tapauksessa luonnollisesti osana opettajien välistä yhteistyötä, joka ilmenee esiopetussuunnitelman ja alkuopetussuunnitelman perusteiden yhteensovittamisena.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten joustavuus ilmenee tapauskoulun joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämisessä tiimin näkemysten kautta ja miten vastuut jakautuvat opettajien kesken. Opetusta toteuttava tiimi koostuu luokanopettajasta, esiopetuksen opettajasta, koulunkäynnin ohjaajasta, laaja-alaisen erityisopettajasta ja varhaiskasvatuksen erityisopettajasta. Tutkimusaineisto koostuu edellä mainittujen yksilöteemahaastatteluista. Tulokset on analysoitu fenomenografista analyysia hyödyntäen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää moniammatillisen tiimin näkemyksien kautta joustavan opetuksen järjestämistä esi- ja alkuopetuksen luokassa.

Pro gradu -tutkielma selvittää yhdessä luokassa toteutettavaa joustavaa opetusta. Keskiössä ovat tiimin jäsenten näkemykset opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tutkimuksen tulokset kokoavat yhteen joustavan esi- ja alkuopetuksen luokan hyväksi todettuja käytänteitä, joka mahdollistavat kahdella eri hallinnonaloilla olevien kasvatusinstituutioiden yhdistämisen. Tapaus antoi lisätietoa joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamisesta lapsen edun ja tasavertaisuuden näkökulmasta, sillä tutkimuksen erityinen huomio keskittyi joustavaan opiskelijavalintaan ja vahvaan yksilöllisen oppimisen painotukseen. Päätulokset muodostuvat joustavassa esi- ja alkuopetuksessa käytettävistä opetusmenetelmistä sekä kuinka opetusta toteutetaan yhteisopettajuuden keinoin. Tutkimuksen kautta saatiin tietoa myös tiimin jäsenten ammatillisista vastuista osana opetuksen suunnittelua ja toteuttamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Jaakkola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/