University of Oulu

Yhteenkuuluvuuden tunteen ilmeneminen esiopetusryhmässä

Saved in:
Author: Mustonen, Saaramari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203231440
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mustonen, 2022
Publish Date: 2022-03-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yhteenkuuluvuuden tunne näyttäytyy esiopetusryhmässä sekä, mitkä tekijät vahvistavat lapsen yhteenkuuluvuuden tunnetta esikoulun arjessa. Tutkimukseni on lapsinäkökulmainen tutkimus, jossa lapset osallistuvat tiedon tuottamiseen. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen keskiössä on lapsilähtöisyys. Tällöin keskitytään lasten kokemuksiin, toimintoihin ja näkökulmiin. Teoreettisena lähtö-kohtana on yhteenkuuluvuus, erityisesti yhteenkuuluvuuden tunne. Yhteenkuuluvuuden tunteella tarkoitetaan positiivista tunnesidettä lapsen ja toiminnan välillä, joka rakentuu toiminnassa toisten lasten kanssa. Esiopetuksella on suuri merkitys lapsen yhteenkuuluvuuden tunteen luomisessa ja kokemisessa.

Tutkimuksen aineisto on kerätty osana Oulun yliopiston Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders. NordForsk: NO. 85644 -tutkimushanketta. Aineiston keruussa on hyödynnetty ryhmähaastattelua ja lasten kuvakerrontaa. Kuvakerronnassa lasten ottamat valokuvat ja videot toimivat kerronnan lähtökohtana ja tukena. Tutkimuksessa lapset toimivat ”paparazzeina” eli ottivat vapaasti kuvia ja videoita heidän esikoulun toiminnoista. Tämän jälkeen lapset kertoivat pienryhmissä tutkijalle esikouluarjen toiminnoista ottamiensa kuvien ja videoiden avulla.

Tutkimuksen aineiston analyysissa hyödynnettiin sisällönanalyysiä ja sen kolmivaiheista prosessia: aineiston pelkistäminen, aineiston ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Sisällönanalyysin avulla muodostui tutkimuksen pääkäsitteet: leikki, aikuisten rooli, välittäminen ja hassuttelu. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että lasten yhteenkuuluvuuden tunnetta esiopetusryhmässä vahvistavat leikki, aikuisen rooli, välittäminen ja hassuttelu. Yhteenkuuluvuuden tunne näyttäytyi eniten lasten vapaamuotoisissa leikeissä. Erilaiset leikit vahvistivat lasten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämän tutkimuksen mukaan aikuisten roolilla voidaan nähdä olevan merkittävä vaikutus lasten yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistajana. Lapset näyttivät yhteenkuuluvuuden tunnetta toisista välittämällä ja fyysisellä läheisyydellä. Hassuttelu ja huumori nousivat esille erityisesti poikien välillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saaramari Mustonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/