University of Oulu

Musiikin arviointi peruskoulussa

Saved in:
Author: Luomala, Nea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203251449
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Luomala, 2022
Publish Date: 2022-03-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani käsittelee musiikin arviointia peruskoulussa. Tutkielmassani pohdin mitä musiikin arviointi on, miten musiikkia arvioidaan sekä mitkä ovat musiikin arvioinnin haasteet? Tutkielmani tavoitteena on luoda kokonaiskuva musiikin arvioinnista ja sen haasteista peruskoulussa, jotta arvioinnissa toteutuisi oppilaiden välinen yhdenvertaisuus sekä tasa-arvo.

Tutkielmani on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä käsittelen arviointia käsitteenä, sekä musiikin arviointia. Lisäksi käsittelen sitä, miten musiikin arviointi on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014).

Tulokset osiossa vastaan tutkimuskysymyksiin: miten musiikkia arvioidaan, ja mitkä ovat musiikin arvioinnin haasteet. Tuloksissa käy ilmi miten oppilas tuo osaamisensa esiin musiikissa esimerkiksi esiintymisillä tai taiteellisilla tuotoksilla, ja mitä välineitä opettaja voi käyttää näitä arvioidessa. Tuloksissa ilmeni myös, että usein musiikin arvioinnin haasteiden takana on resurssien vähäisyys, mikä ilmenee esimerkiksi suurina ryhmäkokoina, joita opetta- jan on haastava havainnoida oppituntien aikana arviointia varten.

Pohdinnassa tiivistän yhteen vielä tutkielmassani ilmenneet tulokset ja lopuksi pohdin voisiko musiikissa toimia arvioimattomuus, sekä tulisiko musiikkia arvioida numeroarvioinnilla, sanallisella arvioinnilla vai hyödyntämällä näitä molempia arviointitapoja. Lisäksi pohdin yhdenvertaisuutta musiikin arvioinnissa, ja sitä millaisia jatkotutkimuksia aiheesta voisi tehdä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nea Luomala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.