University of Oulu

Lukiolaisten kokemuksia opiskeluvireydestä ja sitä tukevista oppitunnin tauotusmenetelmistä

Saved in:
Author: Niemelä, Kirsi1; Ristanen, Janika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203251450
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Niemelä; J. Ristanen, 2022
Publish Date: 2022-03-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Lukiolaiset viettävät suuren osan päivästään istuen. Yksi mahdollisuus liikunnan lisäämiseen on opiskelupäivien liikunnallistaminen erilaisia aktivointimenetelmiä hyödyntäen. Tässä laadullisin menetelmin toteutetussa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan opiskelijoiden kokemuksia opiskeluvireydestä sekä erilaisten tauotusmenetelmien käytöstä oppitunnilla.

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2021 puolistrukturoidun haastattelumenetelmän keinoin. Haastatteluihin osallistui 16 pohjoispohjanmaalaista lukiolaista, jotka olivat ensimmäisen ja toisen vuoden matematiikan pitkän oppimäärän opiskelijoita. Haastateltavista yksi oli mies ja loput naisia. Haastateltavat osallistuivat Matikkavire-tutkimukseen, joka on osa valtakunnallisen Liikkuva opiskelu -ohjelman ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin tutkimusta. Haastatteluaineisto on analysoitu käyttäen kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä sisällönanalyysimenetelmää.

Lukiolaisilta kerätyt kokemukset osoittivat liikuntaa sisältävien taukojen tukevan opiskeluvireyttä, joka opiskelijoiden kokemana koostui useista eri tekijöistä. Tärkeimpänä opiskeluvireyteen vaikuttavana tekijänä lukiolaiset pitivät keskittymiskykyä. Lukiolaiset kokivat opiskeluvireyden hyvänä jaksamisena ja kykynä vastaanottaa tietoa.

Tuloksista ilmeni, että lukiolaiset suhtautuivat myönteisesti oppituntien liikunnallistamiseen. Opiskelijat kokivat hyötyvänsä eniten erilaisista liikettä sisältävistä taukoliikunnan muodoista. Tulokset osoittivat, että mielekkäiksi oppitunnin aktivointimenetelmiksi koettiin myös toiminnallinen opetus ja seisomapöytien käyttö. Passiivinen istumatauko ei innostanut opiskelijoita yhtä paljon kuin liikettä sisältävät aktivointimenetelmät.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että oppitunnin aikaiset liikuntaa sisältävät tauotusmenetelmät olisivat hyödyllisiä niin matematiikan kuin muidenkin oppiaineiden oppitunneilla. Lukiolaisten näkemysten mukaan taukoliikunnan ajoitukseen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi liikkumista sisältävän toiminnallisen opetuksen suunnittelu ja valmistelut koettiin tärkeinä. Seisomapöytien käytössä tulisi huomioida, että opiskelijoilla on vaihtelevia kokemuksia opiskelusta seisten. Tutkimusta lukiolaisten kokemuksista seisomapöytien, taukoliikunnan ja toiminnallisen opetuksen käytöstä lukion oppitunneilla tarvitaan lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsi Niemelä; Janika Ristanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/