University of Oulu

Tehostetun tuen toteutuminen alakoulussa

Saved in:
Author: Wiik, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203251452
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Wiik, 2022
Publish Date: 2022-03-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli kerätä tietoa tehostetun tuen toteutumisesta suomalaisissa alakouluissa. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena oli luoda yleiskatsaus tehostetun tuen toteutumisesta ja sen tukitoimista. Tehostettu tuki on ollut käytössä nyt yli 10 vuotta, mutta sen toteutumisen ja tuen vaikuttavuuden tutkiminen on jäänyt vähäiseksi. Vertaan tässä tutkielmassa suomalaista tehostettua tukea RTI-mallin toiseen portaaseen. Nämä tukimallit ovat osittain samanlaiset, mutta erojakin niiden toteuttamisessa löytyy.

Tehostetun tuen oppilaille tehdään pedagoginen arvio ja laaditaan oppimissuunnitelma. Nämä pedagogiset asiakirjat mahdollistavat tiedonsiirron opettajien välillä. Opettajat näkevät asiakirjoista, millaisia tukitoimia oppilaalle on käytetty ja millaista tukea hän tarvitsee. Näiden asiakirjojen laatimista pidetään usein tarpeettomana ja aikaa vievänä. Opettajien kokemukset tehostetun tuen toimivuudesta vaihtelevat. Osa opettajista kokee tuen toimivan ja toiset eivät koe tehostetusta tuesta olevan hyötyä.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tehostetun tuen toteuttamisessa on vielä laajoja alueellisia eroja. Alueellisten erojen syiksi on esitetty esimerkiksi puutteellista resursointia, henkilöstöpuutetta ja puutteita opettajien erityispedagogisessa osaamisessa. Tehostettuun tukeen liittyvien pedagogisten asiakirjojen laatiminen näyttää vaikuttavan osaltaan tuen aloittamiseen, sillä opettajat kokevat näiden asiakirjojen täyttämisen vievän aikaa varsinaiselta oppilaiden tukemiselta. Tehostetun tuen ja yleisen tuen välille kaivataan selkeyttä, sillä tällä hetkellä niiden välistä rajaa pidetään häilyvänä. Opettajat kokevat, että he eivät aina tiedä, milloin oppilaille tulisi tarjota enemmän tai erilaista tukea.

The implementation of intensified support in primary shcools

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis was to collect information about the implementation of intensified support in Finnish primary schools. Intensified support has been a part of Finnish schools’ tiered support system for over a decade. However, little research has been done on this topic. In this thesis I will be comparing the Finnish tiered support system and intensified support to the Response to Intervention support model and it’s second tier. These support models are quite similar but have some differences as well. This thesis was conducted as a descriptive literature review, where the data and information were collected mostly from peer-reviewed articles but from other literature as well.

Pedagogical assessment and an individual learning plan are made for a pupil who gets intensified support. These pedagogical documents are an important way to share information about students’ support needs between teachers. Teachers can see from the documents what kind of support the pupils need. Drafting pedagogical documents is found to be unnecessary and time-consuming, which may contribute to the initiation of intensified support. Teachers feel that filling out pedagogical documents will take time from supporting pupils. Teachers’ experiences on the implementation of intensified support vary. Some teachers think that the support methods work as is, while others don’t find the intensified support useful.

Based on this literature review, there are still wide regional differences in the implementation of intensified support. The lack of resources and professional staff in addition to the lack of teachers’ special pedagogical skills have all been suggested as the reason for the regional differences. The difference between general and intensified support needs to be clarified. As for now teachers feel that they don’t always know when they should offer more support or different support to their students.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Wiik, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.