University of Oulu

Erityislapsiperheen vanhempien jaksamisen tukeminen

Saved in:
Author: Savela, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203251453
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Savela, 2022
Publish Date: 2022-03-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee erityislapsiperheen vanhempien jaksamista arjessa erityislasten kanssa sekä vanhemmuuden uupumusta. Tavoitteenani on selvittää, minkälaista uupumusta erityislapsi-perheen vanhemmat kokevat ja minkälaisilla keinoilla jaksamista voidaan tukea.

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys painottuu vanhemmuuden uupumuksen ympärille ja tärkein käsite onkin vanhemmuuden uupumus. Toteutan kandidaatintyöni kirjallisuuskatsauksena, jossa hyödynnän erityisesti kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrin luomaan laajan yleiskatsauksen aiheeseen sekä nostamaan esille mahdollisia tutkimustarpeita.

Ilmaisulla ”erityislapsi” viitataan lapsen vammaisuuteen, mutta myös laajemmin oppimisvaikeuksiin, kehityshäiriöön tai siihen, että lapsella on jokin runsasta huolehtimista vaativa sairaus. Erityislapsen arkeen liittyy myös paljon tekijöitä, jotka voivat uuvuttaa koko perhettä, mutta erityisesti perheen vanhempia. Uupumusta voivat aiheuttaa esimerkiksi taloushuolet tai uniongelmat.

Vammaisen lapsen vanhemman rooli voi olla hyvin uuvuttava. Jo pelkästään tavallisen lapsen vanhemmuus voidaan nähdä kompleksisena ja stressiä aiheuttavana ”työnä”. Vanhemmista 5–8 % kärsii vanhemmuuden uupumuksesta.

Tutkimukseni aihe osoittautui hieman haastavaksi, koska aikaisempaa tutkimusta erityislapsiperheen vanhempien jaksamisesta ei hirvittävän paljoa löytynyt. Lähes kaikki löytämäni tutkimus painottui kansainväliseen tutkimukseen. Tutkimusteni tulosten perusteella voidaan sanoa, että uupuneet vanhemmat kokevat tyypillisiä vanhempia enemmän esimerkiksi masennusoireita, terveyden heikkenemistä ja uniongelmia. Näissä ongelmissa vanhempia voidaan tukea muun muassa vertaistuen avulla, parisuhdeonnea ylläpitämällä tai esimerkiksi perheen sisäistä koheesiota vahvistamalla. Empiiristä tutkimusta aiheesta on Suomessa kuitenkin tehty vielä sangen vähän, joten lisätutkimukselle on tarvetta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Savela, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.