University of Oulu

Monenlaista kipua : verbit kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa syntaktis-semanttisessa tarkastelussa

Saved in:
Author: Kangas, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203291461
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kangas, 2022
Publish Date: 2022-03-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Västi, Katja
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Kognitiiviseen semantiikkaan nojautuvassa pro gradu -tutkielmassani tarkastelen kipua kuvaavien verbien kolottaa, jomottaa, kivistää ja pakottaa semantiikkaa. Koska tutkimukseni on syntaktis-semanttinen, analysoin myös verbien esiintymistä eri lausetyypeissä. Tutkimusaineistoni olen kerännyt Kielipankin Korp-konkordanssihakuohjelmalla Suomi24-keskustelupalstalta. Jokaisesta verbistä olen kerännyt 150 esiintymää, joten aineistoni sisältää yhteensä 600 tapausta.

Tutkimukseni syntaktisessa analyysissa selvitän, millaisissa lausetyypeissä tutkimani verbit esiintyvät. Saamieni tutkimustulosten mukaan verbit voivat esiintyä tunnekausatiivi-, intransitiivi-, transitiivi-, omistus- ja tilalauseissa. Yleisin esiintymiskonteksti on tunnekausatiivilause, mikä oli odotuksenmukainen tulos, sillä tutkimani verbit ovat tunnekausatiiviverbejä. Harvimmin verbit esiintyvät tilalauseissa. Syntaktisessa analyysissani tarkastelen myös sitä, ovatko lauseissa mahdollisesti esiintyvät subjektit semanttiselta rooliltaan kokijoita vai ärsykkeitä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että ärsykesubjekti on aineistossani kokijasubjektia yleisempi. Tosin tutkimilleni verbeille on tavallisempaa esiintyä kokonaan ilman subjektia, sillä aineistoni lauseista vain 28 % sisälsi subjektin.

Tutkimieni verbien merkityksiä ja merkityseroja tarkastelen pääasiassa aktiivisen vyöhykkeen näkökulmasta. Tutkimukseni osoittaa, että verbien väliltä löytyy merkityseroja, sillä verbit aktivoivat aktiivisiksi vyöhykkeikseen eri ruumiinosia ja abstrakteja tarkoitteita. Vaikka verbit aktivoivat osittain myös samoja ruumiinosia, löytyy verbien kehystiedosta kuitenkin muita merkityksiä, joiden perusteella verbien merkitykset eroavat toisistaan.

Kolottaa-verbillä kuvataan useimmiten kehon eri kohtiin paikantuvaa kipua. Verbillä voidaan kuvata myös jonkin ruoka-aineen haluamista, kuten lauseessa Kahvihammastani kolottaa, jossa ilmaistaan, että henkilön tekee mieli kahvia. Jomottaa-verbillä ilmaistaan tyypillisimmin pään, hampaan tai selän kipua. Kivistää-verbi taas aktivoi useimmiten ruumiinosat pää, sukuelimet ja vatsa. Kivistää-verbi eroaa muista verbeistä siinä, että se ottaa muita verbejä useammin mentaalista tilaa kuvaavan roolin, jolloin se ilmaisee esimerkiksi harmitusta ja ärsyyntymistä. Pakottaa-verbi aktivoi useimmiten ruumiinosan pää, mutta verbillä ei aineistossani kuvata varsinaisesti fyysistä kipua, vaan esiin nousee ei sulla järki päätä pakota -idiomi, jossa pään pakottamisella viitataan henkilön tyhmyyteen fyysisen kivun sijasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Kangas, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/