University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana 1800-luvulta nykypäivään

Saved in:
Author: Kotavuopio, Tarja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203301462
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kotavuopio, 2022
Publish Date: 2022-03-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tutkin varhaiskasvatuksen opettajan yhteiskunnallisen vaikuttajan roolia, ja sen muutosta 1800-luvulta nykypäivään. Tutkielman tarkoitus on nostaa esille varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista tehtävää varhaiskasvatuksen opettajan näkökulmasta. Tämän avulla pyrin välillisesti vaikuttamaan varhaiskasvatuksen arvostukseen, josta nykyään puhutaan paljon esimerkiksi eri sosiaalisen median kanavissa. Sen sijaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksessa ei käsitellä riittävästi yhteiskunnallisia näkökulmia, vaikka se voisi olla yksi mahdollinen polku varhaiskasvatuksen merkityksen ymmärtämiseen ja alalla pysymiseen. Tutkielma on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin hyödyntäen sekä kotimaisia, että kansainvälisiä lähteitä. Lähteitä olen etsinyt laajalla vuosiluku skaalalla, mutta pyrkinyt tuomaan ne esille nykypäivän valossa.

Varhaiskasvatuksen opettajan yhteiskunnallinen rooli yhteiskunnan osana on muuttunut yhteiskunnallisten muutosten kautta. Varhaiskasvatus alkoi muodostumaan 1800-luvulla, ja vähitellen 1900-luvun sota-ajan aiheuttama työntekijäpula, ja yliopistokoulutuksen alkaminen on muokannut varhaiskasvatuksen opettajien roolia. Nykyään varhaiskasvatus on erilaisten muutosten ristipaineessa, ja vaarana on ajatus “pedagogiikasta kaikkien vastuualueena”.

Varhaiskasvatuksen opettajalla voi nähdä työnsä kautta olevan erilaisia yhteiskunnallisia tehtäviä ja vastuita, joiden kautta hänen yhteiskunnallisen vaikuttajansa rooli rakentuu. Kaikissa tehtävissä kuitenkin nousee esille moniammatillisen työyhteisön rikkaus varhaiskasvatuksen opettajan työlle. Varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatu, ja laatuun vaikuttaa muun muassa varhaiskasvatuksen työolot. Tutkimustulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksessa moniammatillisissa työyhteisöissä työnkuvat ovat epäselvät. Tulosten pohjalta ehdotankin, että varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisten tehtävien vastuun jakaminen voisi selkiyttää epäselviä työnkuvia. Varhaiskasvatuksen opettaja on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka yhdessä moniammatillisen tiiminsä kanssa toteuttaa varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisia tehtäviä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tarja Kotavuopio, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.