University of Oulu

Paholaisen oikea käsi : alkoholivalistus, alkoholiongelmien ja niiden hoitomuotojen käsittely Suomen Terveydenhoitolehdessä vuosina 1932–1950

Saved in:
Author: Kyllönen, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203301469
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kyllönen, 2022
Publish Date: 2022-03-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alenius, Kari
Parhi, Katariina
Reviewer: Hakosalo, Heini
Kinnunen, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella ja analysoida tapoja, joilla Suomen Terveydenhoitolehti valaisi lukijoitaan alkoholin vaaroista ja käsitteli alkoholiongelmia, niistä kärsiviä henkilöitä sekä alkoholiongelmien hoitomuotoja. Käsittelyssä olivat myös muutokset edellä mainituissa aiheissa päälukujen ajanjaksojen vaihtuessa. Muutosten huomioimisella ja tarkkailulla pyrin saamaan selville teemojen muutokset, mikä antaisi kuvan siitä tavoitteesta, mitä alkoholivalistuksella haetaan.

Tutkimuksen kohteena ja pääasiallisena lähteenä toimi Suomen Terveydenhoitolehti -nimellä julkaistu terveysalan aikakauslehti. Hyödynsin Pro gradu -tutkielmassani vuosina 1932–1950 julkaistuja Terveydenhoitolehden kuukausittaisia numeroita niin, että kävin läpi lehden numeroita vuosi kerrallaan ja etsin alkoholia käsittelevät artikkelit. Sovellan tutkimuksessani historiallista lähdekritiikkiä ja hyödynnän myös kriittistä lingvistiikkaa, erästä diskurssianalyysin muotoa.

Pro gradu -tutkielmani tulokset osoittavat, että Terveydenhoitolehden numeroissa alkoholia koskevaa valistusta esiintyi monien eri teemojen kautta. Osa teemoista esiintyi lähes jokaisessa ajanjaksossa, mutta oli myös niitä, jotka esiintyivät vain yhden aikakauden aikana. Teemana esimerkiksi alkoholin ja sukupuolitautien välinen yhteys esiintyi jokaisella aikakaudella, kun taas esimerkiksi alkoholi ja perhe-elämä esiintyi teemana vain yhden ajanjakson aikana. Alkoholiongelmien eri hoitomuodoista alettiin esimerkiksi kirjoittamaan Terveydenhoitolehden artikkeleissa vasta sotienjälkeisenä aikana. Teemat muuttuivat huomattavasti tarkasteluajankohdan edetessä, vaikkakin osa teemoista pysyi kestoteemoina.

Tulokset tukivat osittain aikaisempaa tutkimusta. Minna Sääskilahden väitöskirjassa esiintyi samoja alkoholivalistuksen teemoja samoilla ajanjaksoilla. Samaan aikaan esiintyi kuitenkin myös uusia teemoja, mitä ei esimerkiksi Sääskilahden väitöskirjassa läpikäydyissä lähteissä esiintynyt. Onkin mahdollista tulosten perusteella mahdollista tehdä päätelmä, että alkoholia käsittelevissä artikkeleissa oli Terveydenhoitolehdessä esillä aina ajankohtaan nähden tärkeä teema alkoholioloissa. Osa teemoista nähtiin tärkeäksi koko tarkasteluajanjakson ajan, osa vain tietyssä vaiheessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Kyllönen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/