University of Oulu

Liikenteen mallintaminen ja simulointi

Saved in:
Author: Pyykkönen, Kasperi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203311471
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pyykkönen, 2022
Publish Date: 2022-03-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön aihe on liikenteen mallintaminen ja simulointi. Työssä käydään läpi liikenteen mallintamisen ja simuloinnin teoriaa, hyötyjä- ja ongelmakohtia, mallintamiseen ja simulointiin käytettäviä simulointiohjelmistoja sekä työelämän esimerkkiä liikennemallihankkeesta. Tavoitteena on saavuttaa lukijalle yleiskuva liikenteen mallintamisesta ja simuloinnista.

Liikenteen mallintamisella pyritään hahmottamaan liikenteen nykytilaa. Mallintamisella toteutettu liikennemalli tulee olla mahdollisimman totuudenmukainen. Liikenteen mallintamisen tuloksia voidaan hyödyntää vaihtoehtojen vertailussa, liikenteen tilannearvioinnin tekemisessä, suunnittelualalla liikennehankkeissa sekä päätöksenteon apuna liikennepolitiikassa. Liikennemalleista voidaan luoda liikenne-ennusteita. Liikennemallien ongelmat kohdistuvat muun muassa tilaajapuolten asiantuntemuksen vähyyteen. Liikennemalleja voidaan jaotella kysyntä- ja tarjontamalleihin, yksilö- ja ryhmämalleihin sekä käyttötarkoituksen tai tarkkuuden mukaan. Tarkkuuden mukaan jaoteltavia malleja ovat makroskooppinen-, mesoskooppinen- ja mikroskooppinen malli. Liikenteen mallintamista suoritetaan tietokoneilla toimivilla mallinnus- ja simulointiohjelmistoilla. Simulointiohjelmistojen toimintatavat poikkeavat toisistaan. Tällaisia ohjelmistoja ovat Emme, Vissim ja Dynameq.

Ramboll Finland on toteuttanut työn nimeltä liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen Oulun seudulla. Työssä on Oulun seudun liikennemallin pohjalta tehty skenaariotarkasteluja, joiden avulla voitaisiin saavuttaa liikenteen päästötavoitteet alueella.

Traffic modelling and simulation

Abstract

The bachelors’ thesis subject is traffic modelling and simulation. The thesis reviews the theory of traffic modelling and simulation, the benefits and problems, the simulation software used for modelling and simulation and a working life example of a traffic model project. The thesis is aiming to give the reader an overview of traffic modelling and simulation.

Traffic modelling aims to outline the current situation of traffic. The completed traffic model must be as truthful as possible. The results of traffic modelling can be used in the comparison of alternatives, in the assessment of traffic situation, in the traffic designing and with decision-making in transport policy. Traffic models provide for making traffic forecasts. The problems of traffic models, among the other things, are related to the lack of expertise of the subscribers. Traffic models can be divided into demand and supply models, individual and group models and according to purpose or accuracy. The models divided by accuracy are the macroscopic, mesoscopic, and microscopic models. Traffic modelling is done with computer-based modelling and simulation software. Examples of these software are Emme, Vissim and Dynameq.

Ramboll Finland has done a work called Traffic Emission Targets in the Oulu Region. Scenario analyzes have been carried out based on the Oulu region traffic model, which could be used to achieve Traffic emission targets in the region.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kasperi Pyykkönen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.