University of Oulu

Kiertotalous elektroniikkateollisuudessa

Saved in:
Author: Ahonen, Assi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204011473
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ahonen, 2022
Publish Date: 2022-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli perehtyä kiertotalouden soveltamismahdollisuuksiin elektroniikkateollisuudessa. Työssä pyrittiin selvittämään elektroniikkateollisuuden kiertotalouteen liitettyjä haasteita sekä toimenpiteitä, joilla kiertotaloutta voidaan toteuttaa. Työssä pyrittiin lisäksi selvittämään lainsäädännöllisiä keinoja elektroniikkateollisuuden kiertotalouden edistämiseksi Euroopan unionin tasolla. Kandidaatintyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, joka on koottu aihepiiriin liittyvästä kirjallisuudesta ja sitä voidaan hyödyntää luomaan kokonaiskuvaa elektroniikan kiertotaloudesta.

Työssä havaittiin, että kiertotalousmalli pyrkii säilyttämään tuotteet ja niihin sitoutuneen arvon kierrossa mahdollisimman pitkään. Keskeisenä haasteena kiertotalouden näkökulmasta tunnistettiin muun muassa elektroniikkalaitteiden lyhyet käyttöiät sekä elektroniikan kertyminen kotitalouksiin, jolloin niiden sisältämä arvo hukataan. Kiertotalouden toimenpiteiden painopisteenä tulisikin olla elektroniikkalaitteiden käyttöikien pidentäminen. Työssä käsitellyistä kiertotalouden toimenpiteistä tuotesuunnittelulla, uudelleenkäytöllä, korjaamisella, kunnostuksella sekä palveluihin perustuvilla liiketoimintamalleilla pyritään pidentämään laitteiden käyttöikää ja siten säilyttämään niihin sitoutunutta arvoa. Myös kierrätyksellä havaittiin olevan tärkeä rooli arvon säilyttämisessä. Kierrätyksen osalta ongelmana nähtiin joidenkin metallien talteenoton haasteet.

Circular economy in the electronics industry

Abstract

The objective of this Bachelor’s thesis is to focus on the application opportunities of circular economy in the electronics industry. The thesis aimed to address the challenges associated with circular economy in the electronics industry as well as measures to implement it. The work also aimed to find out the legislative means of promoting the circular economy of the electronics industry at European Union level. This Bachelor’s thesis was carried out as a literature review which is compiled from literature related to the topic and can be utilized to create an overall picture of the circular economy of electronics industry.

The thesis revealed that the circular economy model aims to maintain products and the value embedded to them in rotation for as long as possible. The short lifecycles of electronic devices and the loss of value embedded to devices as they accumulate to households was identified as a key challenge from a circular economy perspective. The focus of circular economy measures should be on extending the life of electronic equipment. Of the circular economy measures discussed in the thesis, product design, reuse, repair, refurbishment and service-based business models aim to extend the life of equipment and thus maintain the value embedded to them. Recycling was also found to play an important role in preserving value. When it comes to recycling the challenges of recovering some metals was identified as a problem.

see all

Subjects:
Copyright information: © Assi Ahonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/