University of Oulu

Investigating the reverse supply chains of li-ion batteries in Finland

Saved in:
Author: Hyvärinen, Tatu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204051492
Language: English
Published: Oulu : T. Hyvärinen, 2022
Publish Date: 2022-04-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Electric vehicles play a vital role in the electrification of transportation, and therefore in slowing down climate change. Hence, the number of electric vehicles has been on the rise globally. This has been made possible by major leaps in battery technology and the battery industry. The Finnish battery industry has also experienced growth, and Finland has set goals of becoming a major power in the entire value chain of the battery industry. However, the production of lithium-ion batteries for electric vehicles has involved environmental and ethical problems. The challenge of properly handling end-of-life batteries has only made the situation even more difficult. Due to these problems, the life cycle of these batteries is to be lengthened with the methods of circular economy, like reusing, refurbishing, and recycling. These would allow to form a closed-loop system. The concept that closes the circular economy loop is called reverse supply chain.

In this bachelor’s thesis, the reverse supply chains of the Finnish battery industry are studied, their current capacity is determined, and their adequacy in the future is assessed. The used research methods are literature review and desk research. With these, literature from international sources on reverse supply chains of the battery industry are assessed and reflected on the situation in Finland. The study revealed that in Finland there is adequate recycling capacity now, and in the future. Despite this, Finland is not fully selfsufficient in recycling at the moment. The greatest shortcomings were found to be in battery reuse and repurposing. The main cause for this is due to the lack of economies of scale, since the number of end-of-life batteries is limited.

Litiumioniakkujen paluulogistiikka Suomessa

Tiivistelmä

Sähköautot ovat tärkeässä roolissa liikenteen sähköistymisessä, ja samalla ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Sähköautojen määrä onkin kasvussa maailmanlaajuisesti. Tämän ovat mahdollistaneet suuret harppaukset akkutekniikassa ja akkuteollisuudessa. Myös Suomen akkuteollisuus on suuressa kasvussa, ja Suomella onkin tavoitteena saavuttaa merkittävä asema koko akkuteollisuuden arvoketjussa. Kuitenkin sähköautojen litiumioniakkujen valmistukseen liittyy useita ympäristöllisiä ja eettisiä ongelmia, jotka tekevät yhtälöstä monimutkaisemman. Tilannetta vaikeuttaa myös akkujen käytöstä poistamiseen liittyvät haasteet. Näiden ongelmien vuoksi akkujen käyttöikää pyritään pidentämään kiertotalouden menetelmillä, kuten uudelleenkäytöllä, korjaamisella ja kierrättämisellä. Näin saadaan muodostettua suljetun tuotekierron järjestelmä. Käsitettä, joka sulkee kiertotalouden tuotekierron, kutsutaan paluulogistiikaksi.

Tämä kandidaatintyö tutkii Suomen akkuteollisuuden paluulogistiikkaa, ja pyrkii selvittämään sen nykyisen tason, ja arvioimaan sen riittävyyttä tulevaisuudessa. Tutkimuksessa käytettään kirjallisuuskatsausta ja työpöytätutkimusta selvittämään tietoa kansainvälisistä lähteistä akkuteollisuuden paluulogistiikasta, ja vertaamalla tätä Suomen tilanteeseen. Tutkimuksessa selvisi, että akkujen kierrätykseen Suomessa on hyvät valmiudet nyt ja tulevaisuudessa. Tästä huolimatta Suomi ei ole tällä hetkellä täysin omavarainen kierrätyksessä. Akkujen uudelleenkäytössä ja kunnostuksessa on kiertotalouden menetelmistä eniten puutetta Suomessa. Suurin syy tähän on mittakaavaedun puute, sillä käytöstä poistuneita akkuja on tällä hetkellä liian vähän.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tatu Hyvärinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.