University of Oulu

Kunnan keinot puurakentamisen edistämiseksi : tapaustutkimus Oulu

Saved in:
Author: Toivola, Kimi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 20.3 MB)
Pages: 110
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204071505
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Toivola, 2022
Publish Date: 2022-04-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Tässä diplomityössä tutkitaan kunnan keinoja puurakentamisen edistämiseksi. Tapaustutkimuksena on Oulun kaupunki. Valmis työ tarjoaa jäsenneltyä aineistoa puurakentamisen edistämisestä Oulun Puurakentamisen ohjelman laatimiseksi tai muilla tavoin puurakentamisen edistämisen kannalta hyödynnettäväksi

Työssä luodaan kirjallisuuskatsaus aihetta koskeviin tutkimuksiin, artikkeleihin ja muihin julkaisuihin. Tietoa etsitään konkreettisista keinoista, joita kunnalla on käytettävissään puurakentamisen edistämiseksi. Keinovalikoimaan kuuluu kuntastrategia, kunnan omat julkiset rakennushankinnat, useita maankäytöllisiä keinoja, kuten asemakaavoitus, maankäyttösopimukset, tontinluovutus ja rakennusjärjestys; sekä toimia puurakentamisen osaamisen ja tiedon kasvattamiseksi. Lisäksi tutkitaan, miten puurakentamisen strategia tulee laatia.

Toinen osa kirjallisuuskatsauksesta tarkastelee valtion sekä muiden kuntien puurakentamisen edistämisohjelmia. Valtion tasolla puurakentamiseen ohjataan hallitusohjelmassa, Puurakentamisen ohjelmassa ja siihen liittyvässä Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmassa, sekä vähähiilisen rakentamisen tiekartassa. Kuntatasolla tarkasteltavana ovat Espoon, Tampereen sekä Växjön puurakentamisen edistämisohjelmat, joista laaditaan esikuva-analyysi.

Oulun kaupungin puurakentamisen edistämisen visioksi muotoutuu ”oikea materiaali oikeaan paikkaan”: käytetään puuta siellä, missä se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista — kaiken ei tarvitse olla puuta. Tätä näkökulmaa tukemaan työssä laaditaan konseptisuunnitelmat puun käytön tasoista rakentamisessa, joissa käytetyn puun määrä lisääntyy asteittain tasolta toiselle siirryttäessä. Tasot kattavat ratkaisuja vakiintuneesta betonirakentamisesta, puun käytöstä pinnoissa, hybridirakentamisesta sekä kokonaisvaltaisesta puurakentamisesta.

Lopuksi Oulun kaupungille laaditaan toimintamalliehdotus puurakentamisen edistämiseksi, jossa laaditut puun käytön tasot sisällytetään kunnan käytettävissä oleviin keinoihin, esimerkiksi maankäytöllisiin ohjauskeinoihin ja julkisiin hankintoihin. Puun käytön tasoja voidaan hyödyntää esimerkiksi pisteytettäessä suunnitteluratkaisuja tai määritettäessä taloudellisten kannustimien suuruutta.

Municipality’s means to promote wood building : case study Oulu

Abstract

This thesis examines the municipality’s means of promoting wood building. The case study is the City of Oulu. The completed work provides material about the promotion of wood building for the preparation of Wood Building Strategy in Oulu or to be utilized in other ways for the promotion of wood building.

The work goes through a literature review of research, articles and other publications on the subject. Information is searched about the concrete means available to the municipality to promote wood building. The palette of means includes the municipal strategy, the municipality’s own public building procurements, several landuse means, such as urban planning, land use agreements, plot allotment and building ordinance; and means to increase knowledge about wood building. In addition, it will be studied how the wood building stategy should be developed.

The second part of the literature review examines the state’s and other municipalities’ wood building strategies. At the state level, promotion of wood building is mentioned in the government programme, the Wood Building Programme and the related Aid Scheme for Growth and Development from Wood, as well as in the lowcarbon building road map. At the municipal level, the wood building strategies in Espoo, Tampere and Växjö are examined by the benchmark analysis.

The vision of promoting the wood building in Oulu is “the right material in the right place”: wood is used where it is possible and appropriate — not everything has to be wood. To support this perspective, conceptual plans for the levels of wood use in building are developed, in which the amount of wood used gradually increases from one level to another. The levels cover solutions from wellestablished concrete construction, exterior wood use, hybrid constructions and overall wood constructions.

Finally, a proposal for a procedure for the promotion of wood building will be prepared for the City of Oulu, in which the levels of wood use will be included in the means available to the municipality, such as land use means and public procurement. Levels of wood use can be used, for example, to score design solutions or determine the level of financial incentives.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kimi Toivola, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.