University of Oulu

Kestävä paikkariippumattomuus aluesuunnittelussa

Saved in:
Author: Kupila, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.8 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204071507
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kupila, 2022
Publish Date: 2022-04-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Hentilä, Helka-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Tämä diplomityö käsittelee kestävää paikkariippumattomuutta ja sitä, miten se ilmenee nykyisessä aluesuunnittelussa. Diplomityö painottuu kirjalliseen tutkielmaosuuteen, joka käsittelee paikkariippumattomuusilmiötä, siihen liittyviä kotimaisia tutkimus- ja kehi- tyshankkeita sekä ilmiön osuutta nykyisessä aluesuunnittelujärjestelmässä. Kirjallisen tutkielmaosuuden lisäksi esittelen työn lopussa havaintoihini perustuvan vision kestävästä paikkariippumattomasta yhdyskunnasta.

Vastaan työlläni kolmeen päätutkimuskysymykseen: Mitä kestävä paikkariippumattomuus tarkoittaa? Miten paikkariippumattomuus huomioidaan Suomen nykyisessä aluesuunnittelujärjestelmässä? Miten paikkariippumattomuus yleistyessään voi vaikuttaa yhdyskuntiin? Tutkimuskysymyksieni ohella haluan tällä diplomityöllä syventää omaa tuntemustani paikkariippumattomuuden ilmiöstä sekä havainnollistaa lukijalle, miten laaja-alaisesta ilmiöstä on kyse. Diplomityö ei anna yksiselitteisiä toimintaohjeita tai tarjoa valmiita suunnitelmia kestävän paikkariippumattomuuden toteuttamiseen. Työn tavoite on herätellä lukijaa näkemään ilmiön laajuus sekä ne tahot ja toimijat, joihin paikkariippumattomuus voi vaikuttaa. Haluan työllä kannustaa löytää uusia tapoja toteuttaa ja ohjata paikkariippumattomuusilmiön kehitystä kestävästi aluesuunnittelussa.

Osa nykyisistä aluesuunnittelujärjestelmän työkaluista huomioi jo nykyisellään paikkariippumattomuuden ja se nähdään yhtenä tulevaisuuteen vaikuttavana tekijänä. Kuitenkin monin osin ilmiö nähdään vain yksilöön vaikuttavana pienipiirteisenä ilmiönä sen sijaan, että se olisi rakenteellinen julkisen tai muun organisaation toimintaa ohjaava teema. Työssäni läpi käymän aineiston perusteella on selvää, että ilmiötä ei tunnisteta vielä kovin hyvin. Tarve lisätutkimukselle sekä skenaariotyöskentelylle ilmiön potentiaalin tunnistamiseksi ja haasteiden hallitsemiseksi on olemassa. Ilmiöön kytkeytyvien käsitteiden määrittely vaihtelee eri tahoilla ja olisikin tärkeää jatkossa pyrkiä käyttämään yhteneväisiä määrittelyjä ilmiön tarkastelun yhteydessä.

Luvussa 4 hahmottelemani visio nojaa lukujen 1–3 havaintoihin ja esittelee esittelee tulevaisuuden kestävän paikkariippumattoman yhdyskunnan mahdollisia ominaispiirteitä. Paikkariippumattomuutta käsittelevän aineiston ohella peilaan visiota historiassa laadittuihin kolmeen kolmeen visionääriseen kaupunkimalliin. Perehtyessäni kyseisiin kaupunkimalleihin havaitsin niissä yhteyksiä paikkariippumattomuuden haasteisiin sekä ilmiön mahdolliseen toteutumiseen nykypäivänä. Laatimani Suomeen sijoittuva visio koostuu kudoskokonaisuudesta, jonka muodostavat Jalankulkuvyöhyke, Joukkoliikennevyöhyke ja autovyöhyke. Pyrin havainnollistamaan miten nämä alueet voivat kestävässä paikkariippumattomassa tulevaisuudessa kytkeytyä toisiinsa. Keskeinen ajatus on, että yhdyskunnan eri toimijat voivat sijoittua kokonaisuuteen ja liikkua vyöhykkeillä omien tarpeidensa mukaan. Tiedostan, ettei esittämäni vision mukainen tulevaisuus ole ilmiön toteutumiselle ainut mahdollinen. Paikkariippumattomuus on tiiviisti yhteydessä mm. ilmastonmuutokseen, yleiseen aluekehitykseen ja digitalisaatioon, joten yhdyskunnassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi sen ilmenemiseen jatkossa.

Diplomityöstä nousee esille useampia jatkotutkimuskysymyksiä, joista keskeisimmäksi nostan sen, miten paikkariippumattomuus vaikuttaa nykyisiin paikkaa ja tilaa koskeviin käsityksiin. Diplomityö on laadittu syyskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Työn laajuus on 197 658 merkkiä.

Sustainable place independence in spatial planning

Abstract

This Diploma thesis deals with sustainable place independence and how it manifests itself in current spatial planning. The thesis focuses on the written part of the dissertation, which deals with the phenomenon of place independence, related domestic research and development projects and the share of the phenomenon in the current spatial planning system. In addition to the written part of the dissertation. In the end of the dissetation I present a vision of a sustainable, place-independent society based on my observations.

In my thesis, I answer to three main research questions: What does sustainable place independence mean? How is place independence taken into account in Finland’s current spatial planning system? How can place independence, as it becomes more widespread, affect communities? In addition to my research questions, I would like to deepen my own knowledge of the phenomenon of place independence and to illustrate to the reader how wide-ranging this phenomenon is. The dissertation does not provide unambiguous guidelines or provide ready-made plans for the implementation of sustainable place independence. The aim of the work is to awaken the reader to see the extent of the phenomenon and the parties and actors that may be affected by place independence. Through the work, I want to encourage the discovery of new ways to implement and guide the development of the phenomenon of place independence in spatial planning in a sustainable way.

Some of the current tools of the spatial planning system already take into account place independence and are seen as one of the factors influencing the future. However, in many respects the phenomenon is seen only as a small-scale phenomenon affecting the individual, rather than as a structural theme guiding the activities of a public or other organization. From the material I have gone through in my work, it is clear that the phenomenon is not yet very well recognized. There is a need for further research as well as scenario work to identify the potential of the phenomenon and manage the challenges. The definition of the concepts related to the phenomenon varies from one country to another, and it would be important in the future to try to use consistent definitions when examining the phenomenon.

The vision I have in Chapter 4 draws on the findings of Chapters 1–3 and presents the possible characteristics of a sustainable, place-independent society for the future. In addition to literacy on place independence, I reflect on a vision of three of the three visionary urban models in history. As I became acquainted with these urban models and visions, I noticed in them the connections to the challenges of place independence and the possible realization of the phenomenon today. In the vision, I examine the tissue entity in Finland, which consists of the Pedestrian Zone, the Public Transport Zone and the Car Zone. I will try to illustrate how these areas can connect in a sustainable, place-independent future. The key idea is that the different actors in the community can fit into the whole and move around the zones according to their own needs. I am aware that a future in line with the vision I have set out is not the only one possible for this phenomenon to materialize. Place independence is closely linked to e.g. climate change, general regional development and digitalisation, so changes in society can have a significant impact on its future.

The dissertation raises several questions for further research, the most important of which is how location independence affects current perceptions of place and space. This diploma thesis have been made between September 2021 and March 2022. The work includes 197 658 characters.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Kupila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/