University of Oulu

Pelin sisäinen kulutuskäyttäytyminen battle royal -verkkopeleissä

Saved in:
Author: Räinä, Lasse1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204111532
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Räinä, 2022
Publish Date: 2022-04-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juntunen, Jouni
Reviewer: Juntunen, Jouni
Komulainen, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tutkitaan pelin sisäistä kulutuskäyttäytymistä battle royal -verkkopeleissä tutkimalla niitä motivaatiotekijöitä, jotka selittävät pelaajan ostoaietta kosmeettisten virtuaalihyödykkeiden osalta. Tutkimuksessa tutkitaan mitkä motivaatiotekijät vaikuttavat pelaajan ostoaikeeseen, sekä sitä, että vaikuttaa peliin käytetty aika näiden motivaatiotekijöiden selittävyyteen. Tutkimuksessa käydään läpi verkkopelaamisen ja verkkopeliympäristöjen käsitteitä ja käydään läpi aikaisemmin tehtyjen tutkimusten löydösten motivaatiotekijöitä. Teoreettinen viitekehys on muodostettu kulutusarvojen teorian (Sheth, Gross ja Newman, 1991) ja muokatun kulutusarvojen teorian (Park & Lee, 2011) pohjalta. Teoreettinen viitekehys koostuu kuudesta eri motivaatiotekijästä ja niiden suhteesta ostoaikeeseen.

Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen, ja aineiston analysoinnissa käytetään tilastollisia menetelmiä. Tutkimuksen aineistonkeruu on suoritettu määrällisen menetelmin kyselytutkimuksella, jossa vastausten keräämiseen käytettiin Likertin 7-portaista skaalaa. Kyselyn levitys tapahtui internetissä Reddit-foorumin peliaiheisissa alafoorumeissa ja kysely sai hyväksyttyjä vastauksia yhteensä 491 kappaletta. Tutkimuksen aineiston analysointiin käytettiin esianalyysina eksploratiivista faktorianalyysia ja varsinaiseen analysointiin konfirmatorista faktorianalyysia, sekä rakenneyhtälömallia.

Tutkimuksen löydöksinä voidaan pitää esteettisten, taloudellisten ja aikarajoituksien selittävyyttä pelaajien ostoaikeisiin, sekä sitä, että peliin käytetyllä ajalla on vaikutusta motivaatiotekijöiden selittävyyteen. Tutkimusta voidaan hyödyntää pelisuunnittelussa kosmeettisten virtuaalihyödykkeiden tarjonnan osalta battle royal -peleissä. Tutkimusta voidaan hyödyntää myös jatkotutkimuksia varten aiheissa, jossa käsitellään pelin sisäisiä virtuaalihyödykkeitä myös battle royal -peligenren ulkopuolella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lasse Räinä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/