University of Oulu

Taidekasvatuksen pedagogiikka alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Lähdesmäki, Teija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204111534
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lähdesmäki, 2022
Publish Date: 2022-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani aiheena on alle kolmevuotiaiden taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Aiheen valintaan vaikutti oma kiinnostukseni ja tiedon tarpeeni sekä ajankohtainen keskustelu. Varhaiskasvatuksen taidekasvatus mahdollistaa taiteelliset kokemukset kaikille lapsille ja tasoittaa mahdollisia kotitaustoista johtuvia eroja. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet säätelevät institutionaalista varhaiskasvatusta ja asettavat toiminnalle tavoitteet. Niissä ei kuitenkaan ole selviä ohjeita siitä, miten taidepedagogiikkaa pienten kanssa käytännössä toteutetaan.

Tutkielmani tavoitteena on löytää parhaat pedagogiset menetelmät alle kolmevuotiaiden lasten taidekasvatukseen. Käytän kuvailevaa integroivaa kirjallisuuskatsausta, koska siihen voidaan valita erilaisin metodein toteutettuja tutkimuksia. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus myös mahdollistaa tuoreen näkökulman löytämisen tutkittuun aiheeseen ja käytännön työmenetelmien kehittämisen. Aineistoni koostuu kahden kotimaisen kehittämishankkeen raporteista sekä yhdestä kotimaisesta ja seitsemästä ulkomaisesta artikkelista.

Kokoan aineistoni pohjalta yleisiä pedagogisia periaatteita ja tarkempia menetelmiä alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksen taidekasvatukseen. Tutkielmani tulosten mukaan taidekasvatuksessa on tärkeää painottaa taiteellista prosessia lopputuloksen sijaan sekä paneutua toiminnan suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun huolellisesti lasten tarpeet huomioiden. Pienillä lapsilla kokeilu ja harjoittelu ovat kaiken toiminnan lähtökohta, joten ne tulee mahdollistaa ajankäytön ja ryhmäjaon keinoin. Tällöin voivat toteutua myös jokaisen lapsen kohtaaminen ja kuuleminen sekä positiivinen vuorovaikutus lapsen ja opettajan välillä. Tulosteni mukaan tärkeiksi nousivat lisäksi taiteellisten kokemusten mahdollistaminen oppimisympäristön suunnittelulla ja aikuisen asenne taidetoimintaa kohtaan. Aineistoni taidekasvatusmenetelmiä yhdistää toiminnan suunnittelu jonkin tietyn teeman ympärille eri taiteenlajeja yhdistellen. Näistä periaatteista käsin alle kolmevuotiaiden taidekasvatus voi saada aivan uudenlaisia muotoja.

Aineiston valinta oli tutkielmani luotettavuuden kannalta kriittinen vaihe, jonka suoritin huolellisesti. Kiinnitin huomiota myös mukaan ottamieni tutkimusten tieteellisyyteen ja luotettavuuteen varmistaakseni tulosteni luotettavuuden. Opintoni ja tämän tutkielman toteuttaminen ovat avartaneet käsityksiäni taiteesta, taiteellisuudesta ja taidekasvatuksesta ja opettaneet minulle paljon uutta. Haluaisin mahdollistaa positiivisen taidesuhteen muodostumisen kaikille lapsille ja toivon, että tutkielmani antaa uusia ajatuksia lukijoilleen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teija Lähdesmäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/