University of Oulu

Toimijuutta tukemassa, elämäntaitoa etsimässä : autoetnografinen tutkimus sijaishuollossa asuvien nuorten ohjaamisesta 2020-luvun alussa

Saved in:
Author: Peltonen, Pia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204121536
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Peltonen, 2022
Publish Date: 2022-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Opinnäytetyöni käsittelee sitä, millaisena toimijuuden käsite ja toimijuuden tukeminen näyttäytyvät kulttuuriantropologisesta näkökulmasta katsottuna. Perehdyn toimijuuden käsitteeseen tutustumalla tutkimuskirjallisuuteen ja samalla selvitän millaisen vuorovaikutuksen ajatellaan tukevan aktiivista toimijuutta. Reflektoin kirjallisuudesta löytyvää tietoa omaan kokemukseeni tarkastelemalla autoetnografian keinoin toimijuuden tukemista itselleni tutussa kontekstissa eli lastensuojelun sijaishuollon laitosympäristössä. Tavoitteenani on avata sosiaalityöhön liittyviä haasteita mutta myös rikkautta, jota ihmisläheisessä työssä on. Opinnäytetyöni on tärkeä siksi, että toimijuuden tukemisen käytännön kokemuksista saataisiin enemmän tietoa sosiaalityössä.

Toimijuutta tarkastellessani huomasin, että on ongelmallista puhua toimijuuden tukemisesta, koska toimijuutta itsessään on niin vaikea paikallistaa. Toimijuuden määritelmä riippuu kontekstista, jossa sitä käytetään. Tutkimuskirjallisuuden keskeisenä viestinä pidin sitä, että toimijuus muodostuu sosiaalisissa suhteissa ja se siten myös muuttuu siirryttäessä sosiaalisesta tilasta toiseen. Kirjallisuuden ja autoetnografisen tutkimusaineiston perusteella toimijuuden tukeminen vaatii ennen kaikkea vastavuoroista ja luottamuksellista kanssakäymistä, jota jokainen ohjaaja rakentaa henkilökohtaisesti ohjattavan kanssa. Kokemusteni perusteella merkityksellistä toimijuuden tukemisessa on vuorovaikutuksen laadun lisäksi tunteiden resonanssi.

Ympäristötekijöiden lähempi tarkastelu osoitti, että sijaishuollossa toimijuuden tukemista rajoittavat ja hidastavat laitosarjen rakenteet, työelämän rakenteet sekä niiden kautta luottamuksen rakentumisen hitaus. Nämä vaikuttivat myös ohjaajan työssä jaksamiseen ja työn mielekkäänä kokemiseen. Toivon, että olen omalta osaltani onnistunut välittämään tietoa siitä, millainen työympäristö lastensuojelun sijaishuolto on ja millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita siihen liittyy toimijuuden tukemisen näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pia Peltonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.