University of Oulu

Peruskouluikäisten tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen, siihen puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy opettajien kokemana

Saved in:
Author: Koivisto, Pia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204121546
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Koivisto, 2022
Publish Date: 2022-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Mononen, Riikka-Maija
Reviewer: Kiema-Junes, Heli
Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkimuksessa selvitetään opettajien kokemuksia peruskouluikäisten tyttöjen aggressiivisesta käyttäytymisestä. Tutkimuksessa kartoitetaan, miten tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen näyttäytyy koulussa opettajien kokemusten perusteella. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään opettajien kokemuksia heidän valmiuksistaan ja keinoistaan puuttua sekä ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä. Aggressiivisen käyttäytymisen tutkiminen on yhteiskunnallisesti ajankohtainen aihe, sillä lasten ja nuorten psykiatristen hoitojaksojen määrä on ollut lähivuosina runsaassa kasvussa. Tämä näkyy väistämättä lasten ja nuorten käyttäytymisessä myös kouluissa.

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu aggressiivisen käyttäytymisen sekä siihen puuttumisen ja sen ennaltaehkäisyn määrittelystä. Tutkimuksen tutkimusote on fenomenologinen, sillä tutkimus kohdistuu opettajien subjektiivisiin kokemuksiin tyttöjen aggressiivisesta käyttäytymisestä. Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, ja tutkimukseen osallistui opettajia sekä alakouluista että yläkouluista (n=34). Tutkimukseen osallistuneet opettajat työskentelivät kouluissa luokanopettajina, erityisopettajina, erityisluokanopettajina sekä aineenopettajina. Tutkimuksen laadullinen aineisto analysointiin sisällönanalyyttisin keinoin ja tämän kautta saatua tutkimustietoa täydennettiin määrällisestä aineistosta lasketuilla prosentuaalisilla osuuksilla.

Tutkimustulokset osoittavat, että tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen kouluissa on lähes jokapäiväistä. Tulosten mukaan tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen on läpi peruskouluajan muodoltaan suoraa verbaalista aggressiivisuutta ja se kohdistuu ensisijaisesti muihin oppilaisiin tai opettajaan. Iällä näyttäisi kuitenkin olevan vaikutusta siihen, millaisessa muodossa tyttöjen aggressiivinen käyttäytyminen ensisijaisesti näyttäytyy koulussa. Tutkimustulosten perusteella voidaan myös todeta, että opettajat kokevat omat valmiutensa puuttua ja ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä hyviksi ja heillä on monia erilaisia keinoja toimia näissä tilanteissa. Tästä huolimatta tämän tutkimuksen mukaan moni opettaja koki tyttöjen aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumisen itselleen haastavaksi ja haluaisi kehittää omia puuttumisen ja ennaltaehkäisyn valmiuksiaan.

Tämän tutkimuksen avulla tuodaan aiempaa tutkimuskirjallisuutta enemmän esille tyttöjen aggressiivisen käyttäytymisen ominaispiirteitä. Koska tutkitusti aggressiivisen käyttäytymisen ilmenemismuodoissa on vaihtelevuutta sukupuolten kesken, on tärkeää nostaa esille myös tyttöjen aggressiivisuutta ja tuoda esille, millaisin valmiuksin ja keinoin opettajat puuttuvat ja ennaltaehkäisevät tällaista käyttäytymistä. Tulevissa tutkimuksissa olisi antoisaa tutkia tarkemmin esimerkiksi opettajien koulutustaustan tai opetettavan kouluasteen vaikutusta heidän valmiuksiinsa ja keinoihinsa puuttua sekä ennaltaehkäistä tyttöjen aggressiivista käyttäytymistä.

Aggressive behavior, intervention and prevention of primary school girls as experienced by teachers

Abstract

This Master’s thesis examines teachers’ experiences of aggressive behavior by elementary school-age girls. The study examines how girls’ aggressive behavior manifests itself in school based on teachers’ experiences. In addition, the study examines teachers’ experiences of their preparedness and means to intervene and prevent girls’ aggressive behavior. The study of aggressive behavior is a socially topical issue. The number of psychiatric treatment periods for children and adolescents has been on the rise in recent years. As well as this is inevitably reflected in the behavior of children and young people in schools.

The theoretical framework of this Master’s thesis is based on the definition of aggressive behavior and its intervention and prevention. The research approach of the study is phenomenological, as the research focuses on teachers’ subjective experiences of girls’ aggressive behavior. The research was conducted with electronic questionnaire, and the survey involved teachers from both primary and secondary schools (n = 34). The teachers who participated in the study worked as classroom teachers, special needs teachers, special classroom teachers, and subject teachers. Qualitative research data have been analyzed by content analysis and the research data is supplemented with percentages calculated from quantitative data.

This research shows that girls’ aggressive behavior occurs at school almost every day. The results show that girls’ aggressive behavior takes the form of direct verbal aggression throughout primary school, and it is directed primarily at other students or teachers. Age seems to influence the form in which girls’ aggressive behavior is primarily manifested in school. Based on the research results, it can be stated that teachers perceive themselves as very well prepared to intervene and prevent aggressive behavior in girls. However, the study also showed that the teachers found it challenging when it came to actual intervention of girls’ aggressive behavior, and they would like to develop their skills further for better intervention and prevention.

This study highlights the aggressive behavior of girls more than the previous research literature because previous studies have found that there are gender variations in the manifestations of aggressive behavior. It is important to highlight girls’ aggressiveness and to understand how well prepared the teachers are in intervention and prevention of the aggressive behavior in schools. In future studies, it would be useful to look more closely for example at the impact of teachers’ educational backgrounds or if difference in the level of education they teach have an effect in how prepared they are in intervention and prevention of aggressive behavior in girls at schools.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pia Koivisto, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/