University of Oulu

Luokanopettajien kokemuksia ADHD-oireisten oppilaiden etäopetuksesta

Saved in:
Author: Hakala, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204121548
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hakala, 2022
Publish Date: 2022-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Koronapandemian aikana kouluissa siirryttiin etäopetukseen, jolloin oppilaat opiskelivat kotona tietokoneen välityksellä. Siirtymä tapahtui nopeasti ja vaati opettajilta uudenlaista opetuksen järjestämistä. Etäopetuksessa oppilaiden tuli olla aiempaa omatoimisempia ja lisäksi se vaati oppilailta esimerkiksi pitkäjänteisyyttä, vaikeutti keskittymistä ja aiheutti haasteita oppilaiden opetellessa käyttämään erilaisia tietoteknisiä ohjelmia. Myös huoltajat joutuivat ottamaan enemmän vastuuta lasten opiskelusta, mikä lisäsi heidän paineitaan. Erityisen haastavaa etäopetus oli tuentarpeisille oppilaille. ADHD tarkoittaa neuropsykiatrista häiriötä, jolloin esiintyy pitkäaikaisia ja toimintakykyä haittaavia vaikeuksia keskittymisessä, aktiivisuuden säätelyssä ja impulssien hillinnässä. ADHD-oireisilla oppilailla on usein haasteita esimerkiksi pitkäjänteisyydessä ja keskittymisessä, mitä vaadittiin etäopetuksessa aiempaa enemmän. Aiemmin käytössä olleita tukimuotoja ei välttämättä voitu hyödyntää etäopetuksen aikana ja oppilas saattoi saada aiempaa vähemmän tukea.

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia luokanopettajilla on ADHD-oireisten oppilaiden etäopetuksesta sekä millaisia tukimuotoja etäopetuksen aikana käytettiin. Tutkielma on toteutettu laadullisena fenomenologisena tutkimuksena. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, joka julkaistiin luokanopettajille suunnatussa suljetussa Facebook-ryhmässä. Aineisto on kerätty tammikuun 2022 aikana ja se on analysoitu käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 14 vastauksesta.

Tutkielman tuloksista selvisi, että etäopetuksen aikana yleisimmin käytettyjä tukimuotoja olivat yhteistyö kodin kanssa, luokanopettajan antama tuki, erityisopettajan tai ohjaajan antama tuki sekä eriytetyt tehtävät. Osa oppilaista ei saanut erillistä tukea. Lähiopetukseen verrattuna yhteistyö kodin kanssa kasvoi merkittävästi. Luokanopettajien kokemuksissa painottuivat etäopetuksen haitat. Haasteita oli esimerkiksi teknologian kanssa, kotona keskittyminen ja tehtävien teko ajallaan oli haastavaa ja opettajien oli vaikea seurata oppilaiden edistymistä. Huoltajien vastuu oppilaiden tukemisessa korostui. Opettajat nostivat kuitenkin esiin myös positiivisia puolia. Joillekin oppilaille etäopiskelu sopi hyvin, sillä se mahdollisti itsenäisemmän opiskelun ja keskittyminen kotona oli helpompaa häiriöiden puuttuessa. Yleisesti opettajat kuitenkin kokivat, ettei etäopetus ole toimiva opetusmuoto ADHD-oireisille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea oppimiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Hakala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.