University of Oulu

Alakoulun opettajien kokemuksia oppilaiden välisestä vallankäytöstä sekä sen yhteydestä sosiaalisiin taitoihin

Saved in:
Author: Lindholm, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204121550
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Lindholm, 2022
Publish Date: 2022-04-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Alanko, Anu
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia alakouluissa työskentelevillä opettajilla on oppilaiden välisestä vallankäytöstä ilmiönä ja miten vallankäyttö ilmenee kouluissa, eli millaisia vallankäytön keinoja oppilaat käyttävät. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millaisia kokemuksia alakoulun opettajilla on siitä, miten oppilaiden välinen vallankäyttö ja sosiaaliset taidot ovat yhteydessä toisiinsa. Oppilaiden välisiä vuorovaikutussuhteita on tutkittu aiemmin esimerkiksi kiusaamisen näkökulmasta, mutta tutkimuksia lasten välisestä vallankäytöstä on vähemmän. Viimevuosina mediassa on myös nostettu esille kouluissa tapahtuvaa väkivaltaa, mikä osaltaan sai tarttumaan tähän aiheeseen. Sekä vallankäyttö että sosiaaliset taidot liittyvät vahvasti vuorovaikutussuhteisiin, minkä takia tutkimuksessa halutaan saada tietoa niiden yhteydestä.

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin Webropol-työkalulla luodun sähköisen kyselyn avulla. Tutkimuskyselyyn vastasi 22 alakoulussa työskentelevää opettajaa. Vastaajilla oli työkokemusta muutamasta kuukaudesta aina yli kolmeenkymmeneen vuoteen asti. Koulutukseltaan tutkimukseen osallistuneet olivat luokanopettajia, erityisluokanopettajia, erityisopettajia, aineenopettajia sekä yksi kasvatustieteen kandidaatti ja yksi vaatetusalan ammattilainen. Enemmistö opettajista opetti kyselyyn vastaamishetkellä 3.–6.-luokkalaisia oppilaita. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Tulosten mukaan vallankäyttö on yleistä ja sitä käytetään etenkin välitunneilla, muissa ”vapaissa” tilanteissa, sekä ryhmä ja parityöskentelyn yhteydessä. Vallankäyttö nähdään sekä positiivisena että negatiivisena ilmiönä, mutta useimmin se näyttäytyy negatiivisena. Valta voi olla näkyvää tai näkymätöntä sekä tiedostettua tai tiedostamatonta. Vallankäyttö ilmenee oppilaiden välillä psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena vallankäyttönä. Sosiaalisilta taidoiltaan kehittyneet oppilaat käyttävät luokassa pääasiassa positiivista valtaa. Vallankäyttö on aina negatiivista silloin, kun vallankäyttäjällä on huonot sosiaaliset taidot. Vallankäytön kohteina ovat useimmiten sosiaalisilta taidoilta heikot oppilaat ja hyvät sosiaaliset taidot omaava oppilas saattaa jäädä kokonaan valtasuhteiden ulkopuolelle. Vallankäyttö voi johtaa sosiaalisten taitojen myönteiseen kehitykseen, mikäli oppilaat saavat aikuisilta tukea. Positiivinen vallankäyttö kehittää kaikkien luokan oppilaiden sosiaalisia taitoja. Negatiivinen vallankäyttö puolestaan lähes poikkeuksetta heikentää kaikkien oppilaiden sosiaalisten taitojen kehitystä.

Tutkimuksessa tuodaan esille kokemuksia oppilaiden välisen vallankäytön ilmiöstä, ilmenemistavoista ja yhteydestä sosiaalisiin taitoihin. Tämä tutkimus voi auttaa lasten kanssa työskenteleviä havainnoimaan, tunnistamaan ja puuttumaan erilaisiin vallankäytön ilmiöihin ja keinoihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Lindholm, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/