University of Oulu

Rooftop photovoltaics : sizing, markets and resource balancing in small communities

Saved in:
Author: Christensen, Thea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204131556
Language: English
Published: Oulu : T. Christensen, 2022
Publish Date: 2022-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The photovoltaic potential of Finnish rooftops in small-scale energy communities has been acknowledged in case studies and research among economic and technology studies. This is a Bachelor’s thesis about the future expectations of rooftop photovoltaic generation in finnish housing companies. The renewable energy sources are becoming increasingly popular as taxing and energy expenses from polluting energy generation such as fossil fuel technologies are raising electricity prices for consumers. The methodology of this study is a literature review of legal, economic and technical research from recent years. The important interpretation requires connecting the important parameters such as self-sustainability, efficiency, payback time and demand flexibility compared to initial investments on renewable energy. The smart grid load balancing is affected by micro-generation in communities and online data services are needed to follow optimal sizing for the available technology included in small-scale energy production. On the other hand it is argued that the technology equipment used for solar arrays including transportation, wiring and batteries are not yet recycled or resourced sustainably. That is why wind and nuclear are involved in an energy transition where new technologies are tested in energy communities and an environmentally friendly image is redefined. Larger consumption patterns for housing companies are likely if smart appliances such as smart meters and electric cars are integrated to housing and transportation with the result of digitalization. Connecting hardware and software is why housing communities could provide management in shared online platforms for smart electricity sharing and energy market economic interests.

Aurinkosähkön tuotanto katolla : mitoitus, markkinapaikat ja resurssien tasapainottaminen pienissä yhteisöissä

Tiivistelmä

Suomalaisten kattojen aurinkosähköpotentiaali pienen mittakaavan energiayhteisöissä on tunnustettu talous- ja teknologiatutkimuksen projekteissa ja tutkimuksessa. Tämä on kandidaatintutkielma tulevaisuuden näkökulmista aurinkosähkön tuotantoon taloyhtiöiden katoilla Suomessa. Uusiutuvista energialähteistä on tulossa yhä suositumpia, sillä saastuttavan energiantuotannon, kuten fossiilisten polttoaineiden teknologioiden, verottaminen ja energiakustannukset nostavat sähkön hintoja kuluttajille. Tämän tutkimuksen menetelmä on kirjallisuuskatsaus viime vuosien oikeudelliseen, taloudelliseen ja tekniseen tutkimukseen. Tulkintojen tarkkuutta edellyttää tärkeiden parametrien, kuten tuotannon omavaraisuuden, tehokkuuden, takaisinmaksuajan ja kysynnän joustavuuden yhdistämistä verrattuna uusiutuviin energialähteisiin tehtäviin alkuinvestointeihin. Älyverkon kuormituksen tasapainottamiseen vaikuttaa mikrotuotanto yhteisöissä ja virtuaalisia datapalveluja tarvitaan, jotta voidaan noudattaa optimaalista mitoitusta energian pientuotantoon käytettävissä olevalle tekniikalle. Toisaalta on väitetty, että aurinkosähköjärjestelmiin, kuten kuljetukseen, johdotukseen ja akkuihin, käytettäviä sähkölaitteita ei ole vielä kierrätetty tai tai niiden tuotantoa järjestetty kestävästi. Siksi myös tuuli- ja ydinvoima ovat mukana energiatalouden muodonmuutoksessa, jossa uusia teknologioita testataan energiayhteisöissä ja ympäristöystävällisyyden käsite voidaan määritellään uudelleen. Taloyhtiöiden laajenevat kulutustottumukset ovat todennäköisiä älylaitteiden, kuten uuden sukupolven sähkömittarien ja sähköautojen integroitumisessa asumiseen ja liikenteeseen digitalisaation tuloksena. Teknologisten laitteistojen ja ohjelmistojen yhdistäminen on syy siihen, miksi taloyhtiöt voivat toimia jaetuilla verkkoalustoilla älykkään sähkön jakamisen ja energiamarkkinoiden taloudellisten etujen saavuttamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Thea Christensen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/