University of Oulu

Designing a small-scale design system for a multi-vendor environment

Saved in:
Author: Pekkala, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204131560
Language: English
Published: Oulu : J. Pekkala, 2022
Publish Date: 2022-04-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Visuri, Aku
Reviewer: Sanchez Milara, Ivan
Visuri, Aku
Description:

Abstract

For several years, a project-driven development environment has produced various web applications where different people have been working on them; no permanent designer, no standard conventions or shared knowledge of the specifics. The codebase for user interfaces has scattered, and technical debt has increased over the years. The problem is that the design and user interfaces between these applications are not coherent for mentioned reasons. The overall front-end architecture and scalability are inadequate, requiring a new solution to provide and help produce more future-proof user interfaces that would serve the overall system.

The purpose of the work was to do design research on how a design system could help to improve the current development process for creating more coherent and unified user interfaces and find out could it be implemented for a multi-vendor environment on a small scale. The design system is a broad concept that affects many aspects of a software project framework. This work includes an introduction to design systems, a walkthrough of the design system, a helpful review of how it could improve UI development, and implementation of the process in a project-driven development setup. The goal is to define a design system that would improve the development process by paying attention to the design with improved technological solutions, enabling more unified and consistent user interfaces.

The outcome for the work was the requirements and plans for developing a small scale design system. The work sought to explore current methods and tools adequately, to list significant factors and perspectives. It required documenting the process and rethinking it alongside technical solutions to solve the problems and overcome current obstacles.

Related work implied uses of the design system on a smaller scale but showed that the scale limits and sets certain boundaries. However, the work shows the possibility of creating a design system on a small scale, but the effort and scale required cannot be thoroughly compared to large companies. The thesis provides theory and some level of understanding of the design system. The work provided an excellent basis for building the design system, and new ideas will serve well in the future.

Design systemin suunnittelu pienessä mittakaavassa monitoimittajaympäristöön

Tiivistelmä

Useita vuosia käynnissä ollut projektivetoinen kehitysympäristö on tuottanut useita erilaisia sovelluksia, joissa eri ihmiset ovat työstäneet niitä; ei ole ollut pysyvää suunnittelijaa, ei ole ollut yhteisiä konventioita tai yhteistä tietoa erityispiirteistä. Käyttöliittymien koodikanta on hajallaan ja tekninen velka on kasvanut vuosien varrella. Ongelmana on, että näiden sovellusten suunnittelu ja käyttöliittymät eivät ole johdonmukaisia mainituista syistä.Yleinen frontend-arkkitehtuuri ja skaalautuvuus ovat riittämättömiä, mikä vaatii uuden ratkaisun tarjoamaan ja auttamaan tuottamaan entistä tulevaisuuden kannalta kestävämpiä käyttöliittymiä, jotka palvelisivat koko järjestelmää.

Työn tarkoituksena oli tehdä design research, miten design system voisi auttaa parantamaan nykyistä kehitysprosessia johdonmukaisempien ja yhtenäisempien käyttöliittymien luomiseksi ja selvittää, olisiko se toteutettavissa monitoimittajaympäristöön pienessä mittakaavassa. Design system on laaja käsite, joka vaikuttaa moniin eri osa-alueisiin ohjelmistoprojektin viitekehyksessä. Tämä työ sisältää johdannon suunnittelujärjestelmiin, läpikäynnin siitä, mistä suunnittelujärjestelmä koostuu, käytännön katsauksen, kuinka se voisi parantaa käyttöliittymän kehitystä ja kuinka prosessi voitaisiin toteuttaa projektilähtöisessä kehitysasetuksissa. Tavoitteena on määritellä suunnittelujärjestelmä, joka tehostaisi kehitysprosessia suunnittelua paremmin huomioiden parannetuilla teknologisilla ratkaisuilla, jotka mahdollistaisivat yhtenäisempien käyttöliittymien luomisen.

Työn tuloksena olivat määritellyt vaatimukset ja suunnitelmat pienimuotoisen suunnittelujärjestelmän kehittämiseksi. Työ pyrkii riittävästi tutkimaan nykyisiä menetelmiä ja työkaluja, listaamaan merkittäviä tekijöitä ja näkökulmia. Se vaati prosessin dokumentoimista ja prosessin uudelleen miettimistä teknisten ratkaisujen ohella ongelmien ratkaisemiseksi ja nykyisten esteiden ylittämiseksi. Aiheeseen liittyvät työt viittasivat siihen, että design systemillä on käyttöä pienemmässä mittakaavassa, mutta osoitti, että mittakaava rajoittaa ja asettaa tiettyjä rajoja järjestelmän rakentamiselle. Työ osoittaa kuitenkin mahdollisuuden luoda design system pienessä mittakaavassa, mutta vaadittavia ponnisteluja ja mittakaavaa ei voi täysin verrata suuriin yrityksiin. Opinnäytetyö tarjoaa teoriaa ja jonkin verran ymmärrystä siitä, mistä design system koostuu. Työ antoi erinomaisen pohjan design systemin rakentamiselle ja uudet ideat palvelevat hyvin jatkossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Pekkala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/