University of Oulu

Musiikinopettajien käsityksiä musiikinopetuksen mahdollisuuksista kestävän kehityksen kasvatuksessa

Saved in:
Author: Hiltunen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 125
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204141564
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Hiltunen, 2022
Publish Date: 2022-04-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Saari, Maria
Paananen, Pirkko
Pellikka, Anne
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee musiikinopettajien käsityksiä musiikinopetuksen mahdollisuuksista kestävän kehityksen kasvatuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä musiikinopettajilla on kestävän kehityksen kasvatuksesta sekä musiikinopetuksen mahdollisuuksista sen toteuttamisessa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millä tavoin musiikinopettajat huomioivat kestävän kehityksen teemoja omassa opetuksessaan.

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat nousseet viime aikoina kasvatustieteellisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteiksi, ja kestävän kehityksen teemat ovat vahvasti esillä valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa. Musiikin tai musiikinopetuksen näkökulmasta aihetta on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen käsitteistä sekä niiden monialaisuuden tarkastelusta. Musiikkikasvatuksen näkökulmasta kestävää kehitystä tarkastellaan aiempien tutkimusten, motivaation, tunteiden, ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden sekä käytännön sovellusten kautta.

Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenografinen. Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelun avulla, ja tutkimukseen osallistui viisi musiikinopettajaa. Haastatteluaineisto on analysoitu fenomenografisella analyysimenetelmällä.

Tutkimuksen mukaan musiikinopettajilla on vaihtelevia käsityksiä kestävän kehityksen käsitteestä ja sen sisällöistä. Kestävän kehityksen edistäminen nähdään tärkeänä koulun ja kaikkien aineiden opettajien tehtävänä. Kestävän kehityksen liittäminen musiikinopetukseen koetaan kuitenkin haastavana niiden luontevien yhtymäkohtien ja tiedon puutteen takia. Musiikinopettajat pyrkivät toteuttamaan kestävän kehityksen kasvatusta erityisesti musiikintuntiensa toimintakulttuurin ja arkisten käytänteiden sekä oman esimerkkinsä kautta. Opetussisällöissä musiikinopettajat nostavat esiin erityisesti kulttuurisen kestävyyden teemoja. Musiikinopettajien käsityksen mukaan musiikintuntien yhteisölliset ja osallistavat toimintatavat edistävät kestävän kehityksen kannalta tärkeitä taitoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Hiltunen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/