University of Oulu

Luokanopettajien interkulttuurinen kompetenssi : kokemuksia ja valmiuksia maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Saved in:
Author: Ahola-Olli, Jasmine1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204141566
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ahola-Olli, 2022
Publish Date: 2022-04-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Keränen, Virve
Reviewer: Jokikokko, Katri
Uitto, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajien kokemuksia ja valmiuksia liittyen maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Luokanopettajien valmiuksia kuvataan interkulttuurisen kompetenssin käsitteellä, jolla viitataan tässä tutkimuksessa niihin valmiuksiin, joita opettaja tarvitsee toimivaan yhteistyöhön eri kulttuuritaustoista tulevien vanhempien kanssa.

Kyseessä on laadullinen tutkimus. Aineistonkeruu tapahtui avoimia kysymyksiä sisältävällä sähköisellä kyselylomakkeella kahdessa osassa. Tutkimukseen osallistui ensin erään kaupungin koulujen luokanopettajia ja toisella aineistonkeruukerralla luokanopettajia eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastasi yhteensä 47 luokanopettajaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analysointivaiheessa pääteemoiksi nousivat tutkimustehtävän mukaisesti luokanopettajien kokemukset yhteistyöstä maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa sekä luokanopettajien valmiudet yhteistyöhön maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa.

Tutkimuksessa selvisi, että luokanopettajat kokevat maahanmuuttajataustaisten vanhempien suomen kielen taidottomuuden sekä suomalaisen koulujärjestelmän tuntemuksen puutteen heikentävän opettajan ja vanhemman yhteistyötä. Kulttuurierot, kuten luokanopettajan ja maahanmuuttajataustaisen vanhemman erilainen aikakäsitys nähtiin merkityksellisenä yhteistyön kannalta. Tämä näkyi siinä, että vanhemman oli haastavaa ymmärtää, että oppilaan tulee mennä kouluun tiettynä aikana tai että kasvatuskeskustelut voidaan järjestää tiettyinä ennalta sovittuina ajankohtina. Luokanopettajat kokivat yhteistyön maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa pääosin myönteiseksi, jolloin yhteistyön kuvattiin sisältävän luottamusta, kunnioitusta ja arvostusta. Tutkimustulosten mukaan luokanopettajien valmiudet eivät juurikaan kehittyneet opettajankoulutuksessa. Sen sijaan interkulttuurisessa ympäristössä työskentelyllä oli merkittävä rooli heidän valmiuksiensa kehittymisessä. Luokanopettajilla esiintyi niin interkulttuuriseen tietoisuuteen, taitoihin kuin toimintaan liittyviä valmiuksia. Näin ollen luokanopettajilla oli tietoa eri kulttuureille tyypillisistä arvoista ja normeista, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, jotka helpottivat kulttuurienvälistä vuorovaikutusta sekä kykyä tunnistaa syrjiviä ja rasismia sisältäviä ajatus- ja käyttäytymismalleja, joita piilee niin kouluyhteisössä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että opettajankoulutuksen on kyettävä jatkossa tarjoamaan tuleville luokanopettajille parempia valmiuksia kulttuurienväliseen kohtaamiseen ja tarjota kasvualustan luokanopettajan interkulttuurisen kompetenssin kehittymiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmine Ahola-Olli, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/