University of Oulu

Suunnittelunäkökohtia Tulvari muovikaukaloiden massatuotannossa

Saved in:
Author: Karhumaa, Ossi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204141571
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Karhumaa, 2022
Publish Date: 2022-04-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Teollisuudessa on niin kustannuksien kuin tehokkuuden kannalta mietittävä tuotantoa sekä sen optimointia. Kun tuotantoa kasvatetaan isommaksi, puhutaan massatuotannosta. Massatuotantoa on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla. Yksi tapa toteuttaa massatuotanto on massaräätälöinti. Massaräätälöinnissä tuotteita voidaan räätälöidä valmiiksi vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeita. Kun räätälöinti toteutetaan tällä tavalla, tarvitaan asiakastietoa, jotta osataan toteuttaa räätälöinti vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tuotantoa on mahdollista optimoida usealla tavalla. Yksi lähestymistapa on tuotteiden tarkastelu sekä niiden kehittäminen.

Työn tavoitteena on tutkia Tulvari muovikaukalo tuoteperheen modulaarisuutta sekä moduuleiden kustannuksia. Työssä tarkastellaan myös eri moduulien liittämistä toisiin, eli moduulien rajapintoja. Tutkimus perustuu kirjallisuuskatsaukseen sekä kirjallisuuden peilaamista tuoteperheeseen. Kirjallisuuskatsauksessa esitetään massatuotantoa, massaräätälöintiä sekä tuoteperheitä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta peilataan tutkimuksen tuoteperhettä. Työssä tehtävät modulaarisuustaulukot ja komponenttipuut tukevat tutkimusta. Modulaarisuustaulukon avulla tutkitaan eri moduulien käyttöä eri tuotteiden osalta ja komponenttipuissa nähdään eri tuotteissa käytetyt komponentit.

Työssä tehdään ABC-analyysi tuoteperheen komponenteille. Analyysi perustuu vuoden 2021 menekkiin, ja keskittyy tuotteissa käytettyjen komponenttien kustannuksiin. ABC-analyysin avulla havaittiin toiminnan kannalta tärkeitä komponentteja. Kustannusjakauman tarkastelussa selvisi eroavaisuuksia moduulien kustannuksissa.

Tulvarin muovikaukalo tuoteperheessä on useita eri tuotteita eri tarkoituksiin, vaihtelevilla ominaisuuksilla. Tuoteperheen sisällä modulaarisuutta on hyödynnetty ja samoja komponentteja on käytetty useissa tuotteissa. Kun uutta tuotetta suunnitellaan tuoteperheeseen, tulee suunnittelussa huomioida jo olemassa olevat ratkaisut. Tuoteperheen kehityksen kannalta on tärkeää myös tarkastella vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Design aspects in massproducing Tulvari plastic trays

Abstract

Industries must consider production and its optimization in terms of both cost and efficiency. When increasing the production, it is called mass production. One way to implement mass production is mass customization. In mass customization it is possible to pre-customize products to meet the needs of different customer groups. When customizing this way, information of customers is needed to be able to meet the customer needs. It is possible to optimize the production in several ways. One approach is to review and improve products.

The aim of this thesis is to study the modularity of Tulvari plastic tray product family and the costs of different modules. This work also examines the connection of different modules to each other, also known as module interfaces. The research is based on a literature review and reviewing the literature to the product family. The literature review presents mass production, mass customization and product families. Based on the literature review, the researched product family is considered. The modularity tables and component trees in the work supports the research. The modularity table is used to examine different modules for different products and in the component trees the used components in different product are shown.

The work includes an ABC analysis of the product family’s components. The analysis is based on sold products in 2021 and focuses on costs components used in products. The ABC analysis identified operationally important components. Examination of the cost distribution revealed differences in the costs of different modules.

Tulvari’s plastic tray product family has several different products for different purposes, with different features. Within the product family, modularity has been utilized and the same components have been used in several products. When designing a new product to a product family, existing solutions needs to be considered. It is also important to look at alternative solutions for the development of the product family.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ossi Karhumaa, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.