University of Oulu

Teollisuusyrityksen valmistautuminen siirtymiseen OHSAS 18001:stä ISO 45001:een

Saved in:
Author: Huurinainen, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204161575
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Huurinainen, 2022
Publish Date: 2022-04-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Reiman, Arto
Reviewer: Kekkonen, Päivi
Reiman, Arto
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia teollisuudessa toimivan konepajatuotteita valmistavan yrityksen siirtymisen valmistautumiseen olemassa olevasta OHSAS 18001 -työturvallisuusjärjestelmästä ISO 45001:een ja uuden sertifikaatin vaatimusten täyttämiseen erityisesti työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen ja sitoutumisen osalta.

Työn tutkimusmetodina oli monimenetelmätutkimus, jossa laadullinen ja määrällinen tutkimus täydentävät toisiaan. Tutkimusta varten toteutettiin työhyvinvointikysely, jonka päätelmiä täydennettiin yrityksen eri organisaatiotasoissa olevien henkilöiden jatkohaastatteluilla.

Ensimmäisenä tärkeänä tuloksena oli huomio tiedonsiirron ja viestinnän ongelmien muodostumista eri organisaatiotasojen välille. Kaikilla organisaation tasoilla oli käsitys tiedonkulun ongelmista, mutta millään tasolta ei ollut aktiivisesti pyritty parantamaan sitä. Yrityksen tulisi panostaa yhteistoimintaan viestinnän parantamiseksi.

Toisena tuloksena oli turvallisuuskulttuurin heikko taso, mikä lähtee kaikkien tasojen huonosta sitoutumisesta turvallisuusjärjestelmään ja yrityksen yleisestä vallitsevasta kulttuurista. Koulutusta turvallisuusasioihin tulisi lisätä kaikille tasoille. Huono turvallisuuskulttuurin taso vaikeuttaa ISO 45001 -standardin käyttöönottoa. Tuloksia voidaan siirtää kohdeorganisaation sisällä. Tulokset koskevat yhtä yritystä ja toiselle ne voivat olla erilaisia. Tutkimusta voidaan käyttää eri toimialoilla ja kysely toimii myös pohjana jatkuvaan työhyvinvoinnin mittaamiseen ja samalla yhdeksi ISO 45001 järjestelmän mittariksi.

Preparing an industrial company for the transition from OHSAS 18001 to ISO 45001

Abstract

The aim of this study was to investigate the transition of an industrial engineering company from the existing OHSAS 18001 occupational safety system to ISO 45001 and to meet the requirements of the new certificate, especially in terms of employer-employee interaction and commitment.

The research method of the work was mixed method research, where qualitative and quantitative research complement each other. For the study, an occupational well-being survey was conducted, the conclusions of which were supplemented by further interviews with persons at different organizational levels of the company.

The first important result was the formation of problems in data transfer and communication between different levels of the organization. There was an understanding of information flow problems at all levels of the organization, but no active efforts had been made to improve it at any level. The company should invest in working together to improve communication. The second result was a weak level of security culture, stemming from a poor commitment at all levels to the security system and the general culture of the company. Security training should be increased at all levels. The poor level of safety culture makes it difficult to implement the ISO 45001 standard.

Results can be transferred within the target organization. The results are for one company and may be different for another. The survey can be used in various industries and the survey also serves as a basis for continuous measurement of well-being at work and at the same time as one of the indicators of the ISO 45001 system.

see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Huurinainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/