University of Oulu

Ruoppausurakoiden vastaanoton tankoharausten korvaaminen muilla mittausmenetelmillä

Saved in:
Author: Merenluoto, Viljami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204191585
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Merenluoto, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Tuomela, Anne
Rasi-Koskinen, Hanna
Reviewer: Rasi-Koskinen, Hanna
Tuomela, Anne
Description:

Tiivistelmä

Diplomityön tavoitteena oli selvittää mahdollisia korvaavia mittausmenetelmiä tankoharaukselle ruoppausurakoiden vastaanottomittauksena. Työssä selvitettiin erityisesti jo olemassa olevien mittausmenetelmien soveltuvuutta Suomessa ruoppausurakoiden vastaanoton mittauksia varten. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena sekä haastattelututkimuksena. Haastatteluissa haastateltavina oli Suomessa toimivien ruoppaus- sekä mittausyritysten henkilöstöä. Työssä myös haastateltiin Ruotsin merenkulkulaitokselta vesiväylien mittauksen asiantuntijaa. Haastatteluissa haluttiin selvittää tankoharaukseen liittyviä haasteita sekä mahdollista soveltuvaa korvaajaa sille ruoppausurakoiden vastaanotossa.

Ruoppausurakoiden toteutukseen vaikuttavat ruoppauskohteen laajuus sekä pohjaolosuhteet. Näiden perusteella voidaan valita oikeat työtavat ja kalusto urakkaan. Ruoppausurakoihin sisältyy mittauksia niin työnaikaisen seurannan osalta kuin myös työn tuloksen toteamisessa. Suomessa on diplomityön tekohetkellä ruoppausrakan vastaanottomittauksena käytössä tankoharaus. Vesiväylien ja vesisyvyyden mittaukset voidaan jaotella niiden käyttämän tekniikan perusteella, joita ovat mekaaniset mittaukset, akustiset mittaukset sekä optiset mittaukset. Eri mittausmenetelmillä on mahdollista saavuttaa erilaista mittausdataa sekä päästä erilaiseen mittaustarkkuuteen.

Diplomityössä saatujen tulosten perusteella nykyisen vastaanottomenetelmän, tankoharauksen, korvaaminen ei ole vielä nykyisellään täysin mahdollista Suomen merialueilla. Itämeren pohjan ominaisuudet voivat vaikuttaa käytettyjen mittausten tarkkuuteen akustisissa ja optisissa mittauksissa. Kuitenkin maailmalla käytetään vesisyvyyden todentamiseen monikeilausta, joka on akustinen mittausmenetelmä. Kyseinen mittausmenetelmä nousi haastattelujen perusteella ainoaksi mahdolliseksi korvaajaksi tankoharauksille. Haastateltavien mukaan sen käyttö ei ole vielä mahdollista ruoppausurakoiden vastaanotoissa, johtuen siitä, ettei sillä ole mahdollista todentaa vesisyvyyttä yhtä luotettavasti kuin tankoharauksella.

The replacement of mechanical sweep with different surveying methods in acceptance of dredging works

Abstract

The purpose of the thesis was to find out possible alternative bathymetry surveying methods for replacing a mechanical bar sweep survey on acceptance of dredging works. In this thesis, the suitability of already existing surveying methods was investigated in acceptance of dredging works in Finland. The thesis was carried out as a literature review and as an interview study. In the interviews, the personnel of dredging contractors and surveying companies in Finland were interviewed. An expert in the field of waterway surveying from the Swedish Maritime Administration was also interviewed. The aim of the interviews was to find out the problems of mechanical bar sweep bathymetry and find out possible replacing the surveying method for it.

The implementation of dredging contracts is affected by the extent of the dredging site and the seabed soil conditions. Based on these, the right working methods and equipment for the contract can be selected. Dredging contracts include surveys both in terms of monitoring of the dredging works and the acceptance survey of the dredging works. During the time of the master’s thesis, the only acceptance survey method was the mechanical bar sweep method in the acceptance surveys of dredging works. Bathymetric surveys can be divided by the technology that they are using, which are mechanical surveys, acoustic surveys, and optical surveys. With different measurement methods it is possible to achieve different survey data and survey accuracy.

Based on the master’s thesis it is not yet entirely possible to replace the current mechanical bar sweep method in Finnish sea areas. The characteristics of the Baltic Sea’s seabed may affect the accuracy of the surveying when using acoustic or optical measurements. However, multibeam survey, an acoustic surveying method, is already used around the world to verify water depth after dredging works. Based on the interviews, this measurement method emerged as the only possible replacing survey method for mechanical bar sweep. However, according to the interviews it is not yet possible to replace mechanical bar sweep surveys with multibeam surveys in after dredging survey. Using multibeam survey method in after dredging measurement the amount of dredged material would increase because of the margins.

see all

Subjects:
Copyright information: © Viljami Merenluoto, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/