University of Oulu

Tulevaisuuden rakennusmateriaalit infrarakentamisessa

Saved in:
Author: Markkanen, Miikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204191586
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Markkanen, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Tuomela, Anne
Rasi-Koskinen, Hanna
Reviewer: Tuomela, Anne
Rasi-Koskinen, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä selvitetään lakiuudistusten ja ilmastopolitiikan vaikutuksia rakennusmateriaaleihin sekä rakennusmateriaalien osuutta rakentamisen hiilijalanjäljestä. Suomessa rakentaminen ja sen materiaalit aiheuttavat jopa 30 % Suomen hiilidioksidipäästöistä. Päästöjen vähentämiseksi pyritään jatkuvasti löytämään uusia keinoja, koska niillä on potentiaalia päästövähennyksiin. Materiaalien päästövähennyspotentiaalin vuoksi niihin kohdistuu erilaisia vaatimuksia ja uudistamistarpeita, joita etsitään jatkuvasti.

Kirjallisuustutkimuksella on selvitetty lainsäädännön tilaa liittyen vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin sekä selvitetty miten ja millaisia materiaaleja on tällä hetkellä infrarakentamisessa käytössä. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi työssä toteutettiin kyselytutkimus infrarakentamisen uusista materiaaleista ja lainsäädännön vaikutuksista rakentamisen kehitykseen. Tutkimukseen kutsuttiin mukaan alan osaajia eri toimijoista: materiaalitoimittajista, viranomaisista, rakennusliikkeiden asiakkaista, tilaajista ja muista asiantuntijoista. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää osapuolten näkemyksiä tulevista uudistuksista ja niiden vaikutuksista infrarakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin, sekä tunnistaa ainakin yksi merkittävä tekijä, jolla on todellista vaikutusta materiaalien kehittämistyössä ja käytön lisäämisessä.

Kyselytutkimuksen vastauksissa nousivat esiin erityisesti toiveet materiaalien sujuvammasta käytöstä, tutkimuksen kehittämisestä sekä säädösten ja ohjeistusten parantaminen. Osapuolet toivoivat uusiomateriaaleille siis sujuvampia lupaprosesseja sekä rakentamista ilman tiukkoja säädöksiä, koska lupaprosessit voivat olla usein aikaa vieviä, ja jolloin rakentaminen voidaan joutua toteuttamaan toisella materiaalilla. Jotta rakentamista voitaisiin saada ympäristöystävällisemmäksi, olisi lainsäädäntöön saatava muutoksia. Kaikkiaan vastaajat pitivät merkittävimpinä tekijöinä uudistusten osalta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä, lupakäytäntöjen ja -prosessien suoraviivaistamista ja selkeyttämistä.

Vastaajat ja vastaukset kattavat hyvin rakennusalan eri osapuolia ja voidaan olettaa, että alan näkemys vastaa yleisesti tutkimuksessa saatuja tuloksia. Kyselytutkimuksessa saatuja vastauksia ja tuloksia käytetään ainoastaan tässä työssä. Tulokset ja kysymykset on avattu selkeästi, jotta tutkimus on toistettavissa myöhemmin.

Construction materials of the future in infrastructure construction

Abstract

In this work, the goal was to investigate the effects of legal reforms and climate policy for construction materials and the construction materials part in the carbon footprint. In Finland, construction and its materials cause up to 30% of carbon dioxide emissions of Finland. New ways to reduce emissions are constantly being sought, as they have the potential to reduce emissions. Due to the emission reduction potential of materials, they face different requirements and needs for renewal, which are constantly being sought.

The literature review has examined the state of legislation related to low-carbon construction materials and how and what kind of materials are currently used in infrastructure construction. In addition to the literature research, there was conducted a survey of new materials in infrastructure construction and the effects of legislation on the development of construction. Experts from various actors in the field: material suppliers, authorities, customers, and other experts were invited to participate in the study. The aim of the survey was to find out the parties’ views on future reforms and their impact on infrastructure and construction materials, and to identify at least one significant factor that has a real impact on the development of materials and increasing usage.

The responses to the survey highlighted the desires for the smoother use of materials, the development of research and the improvement of regulations and guidelines. The parties called for smoother permitting processes for recycled materials, as well as construction without strict regulations, as permitting processes can often be time-consuming and construction may have to be carried out with another material. Legislation needs to be changed to make construction more environmentally friendly. Overall, the respondents considered that the most important factors for reform were the development of education and research, streamlining and clarification of permitting practices and processes.

The various parties of the construction industry are covered well by respondents and responses, and it can be assumed that the view of the industry is basically in line with the results of the survey. The answers and results obtained in the survey are used only in this work. The results and questions have been clearly opened so that the study can be repeated later.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miikka Markkanen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.