University of Oulu

Vastuullinen johtajuus pankin ESG-toiminnan edistämisessä

Saved in:
Author: Ylä-Viteli, Eevi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201625
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ylä-Viteli, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:

Tiivistelmä

ESG sisältää ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät. Teemana ESG vaikuttaa tällä hetkellä pankkien toimintaan laajasti. Sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Tästä syystä pankkien tulee huomioida ESG:n kriteerit omassa toiminnassaan ja sisällyttää se osaksi pankin ydinliiketoimintaa. ESG:hen liittyvä tutkimus keskittyy tyypillisesti sen vaikutuksiin yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen tai keskittyen vain yhteen ESG:n kategoriaan. ESG:hen liittyvää tutkimusta johtajuuden näkökulmasta on vielä melko vähän. Johtajat ovat avainasemassa, kun halutaan edistää erilaisia teemoja osaksi organisaation toimintaa. Tästä syystä tässä tutkielmassa lähestytään ESG:n edistämistä vastuullisen johtajuuden keinoin. Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, miten vastuullisella johtajuudella voidaan edistää pankkien ESG-toimintaa.

Laadullisen tutkielman teoreettinen viitekehys on rakennettu perehtymällä aiheeseen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen. Tämän pohjalta on muodostettu ymmärrys aiheesta jo olemassa olevan teorian avulla. Teoreettisella viitekehyksellä pyritään luomaan katsaus aiheeseen ja sen tärkeimpiin teorioihin. ESG:n osalta käsitellään sen määrittelyä, kehitystä, yhteneväisyyttä CSR:ään, ESG-riskejä ja sen yhteyttä pankkien liiketoimintaan. Vastuullisesta johtajuudesta ilmenevät sen periaatteet, vaikutukset ja erilaiset roolit. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Teemahaastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska se mahdollistaa johtajien omien näkemysten ja tulkintojen keräämisen tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Teemahaastattelun etuna on sen vuorovaikutuksellisuus ja joustavuus. Haastateltaviksi valikoitui pankin johtajia, asiantuntijoita ja hallintoelimen edustaja.

Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että pankin johdolla on mahdollisuus ESG-toiminnan edistämiseen oman esimerkkinsä kautta. Pankit toteuttavat ESG:tä toiminnassaan eri tavoin jo tällä hetkellä. Pankit pystyvät edistämään ESG:n toteutumista erityisesti liiketoiminnan avulla. ESG:tä voidaan edistää organisaation osaamisen kehittämisen kautta. Johtajan rooli on verrattavissa valmentajaan, joka tukee henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa. ESG tulisi huomioida niin henkilöstön kuin johdon mittareissa, jotta se saadaan osaksi päivittäistä tekemistä. Johtajalla tulee olla kyky luottaa henkilöstön osaamiseen asioiden edistämisessä ja rakentaa kestäviä suhteita eri sidosryhmien kanssa.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat keinoja pankin johdolle ESG:n edistämiseen vastuullisen johtajuuden avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää pankeissa. Tutkimus muodostaa yleisen katsauksen ESG:hen ja vastuulliseen johtajuuteen. Tuloksia voidaan hyödyntää siten varovaisuus huomioiden esimerkiksi pk-yrityksissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eevi Ylä-Viteli, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.