University of Oulu

Matalan hierarkian organisaatioiden johtaminen

Saved in:
Author: Eklund, Nina1; Hoikkala, Maiju1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201630
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Eklund; M. Hoikkala, 2022
Publish Date: 2022-04-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielma tutkii matalaa hierarkiaa ja johtajien johtamistyylejä. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että nykypäivänä korkea hierarkia organisaatioissa ei enää toimi. Sen sijaan tulisi hyödyntää matalaa hierarkiaa. Aikaisempien tutkimusten tuloksista ei kuitenkaan ilmene, millä tavalla matala hierarkia saadaan toteutettua. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla johtajat käyttäytyvät matalan hierarkian organisaatiossa ja minkälaisia konkreettisia muutoksia johtajan johtamistyylissä matalan hierarkian toteutuminen vaatii. Tarkoituksena on siis saada vastaus siihen, että miten matala hierarkia konkreettisesti saavutetaan johtamistyylien avulla ja käytösmalleja muuttamalla.

Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimukseen osallistui kolme organisaation keski- tai ylimmän johdon johtajaa. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, jotka litteroitiin. Teemahaastattelujen teemat olivat työtyytyväisyys, motivaatio, työn laatu ja tehokkuus, menestys ja tulokset, hyvinvointi, sekä suorituskyky ja sitoutuminen. Aineiston käsittelemisessä hyödynnettiin sisällönanalyysiä.

Tärkeimmät tutkimustulokset koskevat organisaatiossa nopeaa viestintää, läpinäkyvyyttä ja johtajan aitoa kiinnostusta ja luottamusta alaisia kohtaan. Lisäksi vapauden antaminen alaisille, johtaminen kohti itseohjautuvuutta sekä johtajan yhteisöllisyyden parantaminen helposti lähestyttävyydellä ovat ominaista matalan hierarkian johtajille. Matalan hierarkian johtajat nähdään pomon sijasta osana tiimiä ja johtajilla on hyvät kuuntelemisen taidot.

Tuloksia voi hyödyntää jatkossa matalan hierarkian organisaatioissa, joissa halutaan saavuttaa mahdollisimman hyvä organisaatiokulttuuri. Tutkimuksen tuloksia voi toisaalta hyödyntää myös korkeamman hierarkian omaavissa organisaatioissa, jos tarkoitus on madalluttaa hierarkiaa. Organisaatioiden sisällä tutkimustuloksia voi hyödyntää ylin johto, keskijohto, esimiestaso tai työntekijät koulutus- tai kehitystarkoituksiin. Organisaatioiden lisäksi myös koulutuslaitokset voivat hyödyntää tutkimustuloksia materiaalina.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Eklund; Maiju Hoikkala, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.