University of Oulu

Työntekijäkokemuksen vaikutus sitoutumiseen ja työn imuun suomalaisessa päivittäistavarakaupan alan yrityksessä

Saved in:
Author: Kuusela, Tero1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201637
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kuusela, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Myllykoski, Jenni
Reviewer: Jansson, Kaisu
Myllykoski, Jenni
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena ja tarkoituksena on luoda ymmärrystä siitä, mikä työntekijäkokemuksessa on merkityksellistä sitoutumisen ja työn imun näkökulmasta suomalaisessa päivittäistavarakaupan alan yrityksessä. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, ja aineisto kerättiin haastattelemalla helmikuussa 2022 sekä analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä mutta teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tavoitteena on olemassa olevaa kirjallisuutta käsittelemällä ja empiirisen laadullisen tutkimuksen kautta lisätä ymmärrystä aiheesta.

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset olivat, että merkityksellisiä työntekijäkokemuksia sitoutumisen kannalta päivittäistavarakaupan yrityksessä ovat koetut olemassaolon tarkoitus ja merkityksellisyys, työelämä, kulttuuri, johtaminen ja työympäristö. Nämä työntekijäkokemuksen eri osa-alueet ovat merkityksellisiä, koska ne koetaan työn voimavaroina ja vaatimustekijöinä, jotka jaotellaan fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin ja organisatorisiin tekijöihin. Terveyden heikentymisen prosessin sekä motivaatioprosessin kautta syntyy työn imua ja työuupumusta ja tätä kautta työntekijää sekä organisaatiota koskevia seurauksia, esimerkiksi sitoutumista, vaihtoaikomuksia, hyvinvointia ja pahoinvointia. Sitoutuminen päivittäistavarakaupassa koetaan affektiivisena-, normatiivisena- ja jatkuvuussitoutumisena, haluna ponnistella organisaation puolesta sekä käytännön integroitumisena työntekijäkokemuksen osa-alueisiin.

Työn imun lisäämiseksi ja työuupumuksen vähentämiseksi ja tätä kautta sitoutumisen edistämiseksi työn voimavaratekijöitä sekä mahdollisia haastevaatimuksia kannattaa pyrkiä edistämään ja negatiivisia työn vaativuustekijöitä eli estevaatimuksia välttämään. Terveyden heikentymisen prosessin sekä motivaatioprosessin seuraukset voidaan nähdä käyttökelpoisina henkilöstöjohtamisen tuloksellisuusindikaattoreina, joiden avulla voidaan ennustaa esimerkiksi työntekijöiden poissaoloja, suorituskykyä ja vaihtuvuutta. Henkilöstöstrategioilla on todennäköisesti suorimmat vaikutukset henkilöstöresurssien tuloksiin, esimerkiksi poissaoloihin, vaihtuvuuteen ja yksilön tai ryhmän suoriutumiseen. Näin ollen voidaan todeta, että kun halutaan vaikuttaa päivittäistavarakaupan alalla sitoutumiseen, kannattaa panostaa henkilöstöstrategioihin, joiden kohteeksi voi ottaa tämän tutkimuksen työntekijäkokemuksen viitekehyksessä esitettyjä tekijöitä.

Vaikka tutkimus tuottaa arvokkaita tuloksia, niitä on tulkittava tutkimukselle ominaisten rajoitusten ja reunaehtojen valossa. Tulokset ovat yleistettävissä vain tutkittavaan organisaatioon, tutkittavalle toimialalle ja maantieteelliselle alueelle eikä tiedetä, missä määrin nämä havainnot ovat yleistettävissä kyseisen organisaation, toimialan ja alueen ulkopuolella. Tutkimus tarjoaa kuitenkin tulkintana huolellisen kuvauksen tapauksesta luoden näin pohjaa yleistykselle, hypoteeseja myöhemmille tutkijoille sekä johdattelemalla uusiin tutkimusongelmiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tero Kuusela, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/