University of Oulu

Lean-mallin hyödyntäminen julkisen sektorin hallinnollista työtä kehittäessä : tapaus Kunta X

Saved in:
Author: Gokkoeva, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201638
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Gokkoeva, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Reviewer: Tuunainen, Juha
Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Description:

Tiivistelmä

Nykyiset kunnallisen työskentelyn toimintamallit kohtaavat muutospaineita, kun automaatio ja globalisaatio lisääntyvät. Samaan aikaan eläköitymis- ja talouspaineet haastavat kuntien työskentelyä. Kunnat ovat alkaneet kehittämään työskentelytapojaan ja yhdeksi tavaksi on noussut siirtyminen lean-mallin mukaiseen toimintaan. Lean-malli on tuotantotehtailta lähtöisin oleva johtamisfilosofia, jossa resursseja johdetaan tehokkaasti poistamalla hukka prosesseista. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia lean-mallin mukaisen toiminnan sovellettavuutta julkisen sektorin hallinnollisessa työskentelyssä. Lisäksi tarkastellaan itse lean-mallin implementointia ja siihen liittyvää muutosprosessia. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään lean-mallin menetelmien sovellettavuus ja sen käyttöönottoa edistäviä ja estäviä tekijöitä julkisen sektorin hallinnollisessa työskentelyssä.

Tutkimus on laadullinen ja se on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa sovelletaan etnografisen tutkimuksen piirteitä. Aineistonkeruu suoritettiin kolmella eri tavalla, joita olivat neljä puolistrukturoitua teemahaastattelua, laadullinen kysely ja palavereiden sekä koulutusten havainnointi tapausorganisaatiossa. Haastateltavat ja kyselyyn vastanneet henkilöt ovat tapausorganisaation työntekijöitä, joiden työskentelytapoihin lean-mallia sovellettiin. Tutkimuksen aikana havainnoitiin ulkopuolista liikkeenjohdon konsulttia, tapausorganisaation ylintä johtoa ja työntekijöitä.

Tutkielmassa saatiin selville, kuinka lean-mallin eri työmenetelmiä voidaan soveltaa käytännössä julkisen sektorin hallinnollisessa työssä. Lisäksi tutkielmassa muutosprosessin eri vaiheet ja tekijät, jotka edistävät tai estävät lean-mallin implementointia julkisella sektorilla. Lean-mallin implementointia edistävät työntekijöiden osallistaminen, muutoksen sisäisen jalkauttamisen varmistaminen, ulkopuolinen tuki, muutossuunnitelma ja viestintästrategia. Lisäksi ulkopuolisen konsultin ”pehmeä” lähestymistapa ja ymmärrettävä terminologia lean-mallin yhteydessä voidaan nähdä parantavan muutoksen juurtumista. Implementointia estävät tai hidastavat tekijät ovat vahva muutosvastarinta, heikko viestintä, heikko johdon tuki, konkretian puute ja kunnan hidas päätöksentekoprosessi. Lean-mallin mukaiseen toimintaan siirtyminen voidaan todeta ratkaisevan kuntiin kohdistuvia muutospaineita.

Tapaustutkimuksen luonteen vuoksi tutkimuksen teoreettiset tulokset eivät ole yleistettävissä tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tästä huolimatta tutkimuksen tulokset antavat tärkeää tietoa lean-mallin soveltamisesta julkisen sektorin hallinnollisessa työskentelyssä käytännön tasolla. Suomen kuntien hallinnollinen työskentely kohtaa yhtäläisiä muutospaineita, jolloin toimintatapoja ja organisaatiorakenteita on uudistettava kaikissa kunnissa. Tutkielmaa voidaan hyödyntää käyttämällä sitä oppaana muille kunnille lean-mallin soveltamisesta ja implementoinnista hallinnolliseen työskentelyyn käytännössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Gokkoeva, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.