University of Oulu

”Mun mato menee kuuhun ja on ainakin miljoona metrii!” : lasten osallisuuden kokemukset Laulupiirtämisen äärellä

Saved in:
Author: Kunnasmäki, Heli1; Lappalainen, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201653
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kunnasmäki; A. Lappalainen, 2022
Publish Date: 2022-04-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sirkko, Riikka
Takala, Marjatta
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Kaikkien lasten osallisuus, kuulluksi tuleminen sekä yhteenkuuluvuus liittyvät varhaiskasvatussuunnitelman inkluusioperiaatteeseen. Tätä voidaan vahvistaa aikuisen sensitiivisellä toiminnalla, jolloin lapset tulevat aidosti kohdatuksi ja heidän ajatuksensa ja aloitteensa kuulluksi.

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisista tekijöistä lapsen näkökulmasta syntyvät osallisuuden kokemukset Laulupiirtämisen© äärellä. Lisäksi selvitetään, miten lapset kuvaavat kokemuksiaan Laulupiirtämisestä ja miten varhaiskasvatuksen erityisopettaja näkee lasten osallisuuden toteutuvan Laulupiirtämisen tuokioilla. Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus ja metodologisensa lähestymistapana on lapsinäkökulmainen tutkimus. Tutkimus toteutettiin pohjoissuomalaisessa kunnassa 5-vuotiaiden inklusiivisessa päiväkotiryhmässä ja aineiston tuottamismenetelmänä käytettiin videointia ja ryhmähaastattelua. Tutkimusaineisto koostuu kahdesta videoidusta Laulupiirtämisen tuokiosta, lasten ryhmähaastattelusta, sekä nauhoitetusta varhaiskasvatuksen erityisopettajan kerronnasta. Aineisto analysoidaan teoriasidonnaisesti sisällönanalyysillä.

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu inkluusion, osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden määrittelystä sekä niiden tarkastelusta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Kerromme myös Laulupiirtämisen menetelmästä ja siihen liittyvistä taidekasvatuksen muodoista kasvatuksen ja oppimisen näkökulmasta, lisäksi käsittelemme lapsinäkökulmaisen tutkimuksen erityispiirteitä.

Tutkielman tulosten perusteella lasten ja aikuisten välisellä vuorovaikutuksella oli merkitystä lasten osallisuuden kokemuksen syntymiseen. Lapset kokivat piirtämisen ja ilmaisun ison paperin äärellä merkityksellisenä. Lisäksi tulokset osoittivat, että lapsen osallisuuden kokemukseen vaikuttavat aikuisen luomat mahdollisuudet. Laulupiirtämisen käyttäminen pedagogisena välineenä soveltui hyvin käytettäväksi inklusiivisessa ryhmässä. Jatkotutkimuksessa menetelmän pedagogisia käyttötarkoituksia olisi hyvä selvittää vielä tarkemmin.

“My worm goes to the moon and is at least a million meters” : children experience participation in Songdrawing

Abstract

Inclusion in early childhood education includes child participation, children being heard and belonging. To reinforce the above principles, educators can act sensitively, and genuinely face and hear children, their thoughts,and initiatives.

The goal ofthis Master’s thesis is to unravel the factors that make children experience participation in Song drawing©. The other goals are to find out how children describe doing the Songdrawing and how special early childhood educators think the child participation comes to fruition in the Songdrawing. This is a study of child perspective, qualitative case study. This study has been done in inclusive early childhood education group with 5-year-old children in a northern Finnish municipality. This material has been collected by video recording during two Songdrawing lessons, children group interview and a recording of an early childhood educator. The material has been analyzed by theory-based content analysis.

Inclusion, child participation and belonging in the context of early childhood education form the theoretical framework of this study. We focus on the method of Songdrawing and the forms of art education that can be related to Songdrawing. We also review the special features of the child-centered research.

This study points out the significance of interaction in child participation. Drawing and expression around a big paper were significant for the children. The findings also showed that the experience of child participation is influenced by the opportunities created by the adult. The Song drawing fits in inclusive early childhood education group as a pedagogical method. As further research, it would be good to find out more about the pedagogical uses of Songdrawing.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Kunnasmäki; Anu Lappalainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.