University of Oulu

”Oli ihan kiva tehdä ryhmäjuttuja sellaisten kanssa, joita ei tunne ennestään.” : interventiotutkimus lukiolaisryhmän ilmapiiristä

Saved in:
Author: Välimäki, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201656
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Välimäki, 2022
Publish Date: 2022-04-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Mänty, Kristiina
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoissa herännyt huoli ryhmänsä ilmapiiristä. Tutkimuksen aikana toteutin ryhmälle ilmapiirin kehittämiseen tähtäävän intervention yhdessä ryhmää ohjaavan opettajan kanssa. Käytännön työn parissa syntyneelle tutkimukselle luonteva lähestymistapa on kehittämistutkimus. Kehittämistutkimukselle tyypillisesti hyödynsin tutkimuksessani pääosin tilastollisia menetelmiä, joiden avulla saatua tietoa täydentää laadullinen aineisto.

Ryhmän toimivuus ja ilmapiiri ovat merkityksellisiä sekä oppimisen että hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi ryhmässä toimimiseen tarvittavat sosiaaliset taidot ovat tärkeitä yhteiskunta- ja työelämätaitoja, joiden opettaminen on osa lukion sivistys- ja kasvatustehtävää. Tässä tutkimuksessa tavoitteenani oli selvittää, vaikuttavatko oppimisen ja opiskelun haasteet, luvattomat poissaolot tai sukupuoli opiskelijoiden kokemukseen ryhmän ilmapiiristä. Tavoitteenani oli myös tutkia, miten interventio vaikuttaa opiskelijoiden kokemukseen ilmapiiristä. Lisäksi tarkastelin opiskelijoiden kokemuksia interventiosta.

Tutkimustulosten mukaan oppimisen ja opiskelun haasteita kokevat opiskelijat arvioivat ryhmän ilmapiirin, tunneilla viihtymisen ja keskittymisen heikommaksi kuin muut opiskelijat, ero on tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi tilastollisesti merkitsevä ero on sosiaalisen kanssakäymisen määrässä: haasteita kokevat opiskelijat raportoivat vähemmän muiden ryhmäläisten kanssa juttelua kuin ne opiskelijat, joilla haasteita ei ole. Muiden taustamuuttujien osalta vastaavia yhteyksiä ilmapiirikokemukseen ei ollut. Tutkimustulosten mukaan opiskelijoiden kokemus ryhmänsä ilmapiiristä, oppitunneilla viihtymisestä ja keskittymisestä on keskimäärin hyvä, mutta kokemuksissa on runsaasti vaihtelua. Opiskelijoilla on myös toisistaan eroavia näkemyksiä ryhmänsä kaverisuhteista, sekä siitä, miten ryhmän jäsenet kohtelevat toisiaan. Interventiolla ei ollut tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia mitattuihin muuttujiin. Pieniä positiivisia muutoksia intervention jälkeen oli kuitenkin havaittavissa toisten opiskelijoiden tuntemisessa ja vuorovaikutuksen tiiviydessä. Pieni muutos havaittiin myös siinä, miten opiskelijat kokevat ryhmänsä jäsenten kohtelevan toisiaan. Intervention aikana 67 % opiskelijoista kokee tutustuneensa ryhmäläisiinsä paremmin. Opiskelijoiden kokemus intervention hyödyllisyydestä jakautuu kahtia: puolet koki intervention hyödyllisenä, puolet ei.

Tutkimustulosten perusteella ryhmän hyvä ilmapiiri ja ilmapiirin kehittäminen on merkityksellistä etenkin oppimisen ja opiskelun haasteita kokevien opiskelijoiden kannalta. Tutkimus osoittaa, että ryhmän ilmapiiriä voidaan kehittää lyhyenkin intervention avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Välimäki, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.