University of Oulu

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia työssä pysymisestä

Saved in:
Author: Airas, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204201657
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Airas, 2022
Publish Date: 2022-04-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Pinola, Timo
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessani tarkastelen varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymistä. Tarkoituksenani on ymmärtää ja kuvata varhaiskasvatusalan työntekijöiden kokemuksia erityisesti työssä pysymiseen positiivisesti vaikuttavista tekijöistä. Tutkimukseni kytkeytyy OsaaVa — Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen. Tutkimusta suomalaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymisestä tarvitaan, sillä viime vuosina maassamme on esiintynyt huolta varhaiskasvatusalaa koskevasta työvoimapulasta ja työntekijöiden siirtymisestä pois alalta.

Aineistoni on kaksiosainen ja se on hankittu sähköisillä kyselyillä Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Se muodostuu varhaiskasvatuksen opettajien sekä päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden vastauksista. Aineiston ensimmäisen osan (N=6) keräsin itse ja toisen osan (N=73) sain käyttööni OsaaVa-hankkeessa tehdyn kartoituksen myötä. Tutkimukseni on otteeltaan hermeneuttis-fenomenologinen, sillä se pyrkii tulkitsemaan ja kuvaamaan varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia työssä pysymisestä. Yksityiskohtien tulkinnan kautta tutkimuksessani tavoitellaan yhteisten merkitysten syntymistä.

Analyysini pohjalta työssä pysymisen keskiössä ovat henkilösuhteet, johtajuus, yhteenkuuluvuus, koulutus, varhaiskasvatustyön arvostus, palkkaus ja työn tekemisen resurssit. Työn relationaalisuus eli henkilöstön positiiviset vuorovaikutukselliset ja yhteiskunnalliset suhteet tuottavat työhyvinvointia ja sen positiivisia vaikutuksia varhaiskasvatusalalla. Työhyvinvoinnin ja siihen sisältyvän työn imun kokemukset näyttäytyvät varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä pysymistä vahvistavina ja edistävinä tekijöinä.

Työssä koettua hyvinvointia ja työn imua tulee tietoisesti kehittää, jotta varhaiskasvatuksen pitovoimaa voidaan vahvistaa ja edistää. Tähän työhön voivat vaikuttaa useat eri toimijat yhteiskunnallisessa ja kunnallisessa varhaiskasvatukseen liittyvässä päätöksenteossa sekä päiväkodin johtajat yksittäisiä päiväkoteja koskevassa päätöksenteossa. Myös jokainen työntekijä kykenee vaikuttamaan omaan ja lähiyhteisönsä hyvinvointiin omalla toiminnallaan ja tekemillään henkilökohtaisilla valinnoilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Airas, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.