University of Oulu

Matala tehtäväorientaatio ja heikko koulusuoriutuminen peruskoulussa : mistä yhteys johtuu ja miten opettaja voi huomioida oppilaan, jolla on matala tehtäväorientaatio?

Saved in:
Author: Keränen, Elena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204211662
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Keränen, 2022
Publish Date: 2022-04-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani on kirjallisuuskatsaus, joka perustuu jo olemassa olevaan tutkimukseen sekä tieteelliseen kirjallisuuteen. Aineistoni koostuu lähinnä eri tietokantojen tieteellisistä artikkeleista sekä Oulun yliopiston tiedekirjasto Pegasuksen kirjallisuudesta. Tutkielmassani vastasin seuraaviin kysymyksiin: Mistä matalan tehtäväorientaation ja koulusuoriutumisen välinen yhteys johtuu? Ja miten opettaja voi huomioida opetuksessa oppilaan, jolla on matala tehtäväorientaatio? Matala tehtäväorientaatio on temperamenttiprofiili, jossa yhdistyvät temperamenttipiirteistä korkea aktiivisuus, korkea häirittävyys sekä matala sinnikkyys. Tutkielmani perustuu vahvasti Chessin ja Thomasin(1996) temperamenttiteoriaan, Keoghin, Pullisin ja Cadwellin (1982) esittelemään matalan tehtäväorientaation käsitteeseen sekä Keoghin (2003) käsitykseen oppilaan temperamentin ja oppimisympäristön välisestä yhteensopivuudesta. Tutkielmassani hyödyntämäni tuoreemmat tutkimukset nojautuvat vahvasti näihin vanhempiin käsityksiin.

Kun tutustuin aineistoon, vertailin ja yhdistelin lähteissä esiintyviä tietoja toisiinsa. Näin muodostin aiheesta yhtenäisen käsityksen. Matalan tehtäväorientaation ja koulusuoriutumisen välistä yhteyttä voidaan selittää esimerkiksi heikon oppilaan temperamentin ja kouluympäristön välisen yhteensopivuuden, heikon minäkäsityksen, heikon koulumotivaation sekä epätasa-arvoisen arvioinnin kautta. Aineiston pohjalta havaitsin, miten tärkeä rooli oppilaan ja oppimisympäristön yhteensopivuudella on oppilaan oppimisen ja koulusuoriutumisen kannalta. Opettaja voi erilaisten käytännön keinojen avulla parantaa tätä yhteensopivuutta. Opettajan tulee huomioida esimerkiksi liikunnan, konkreettisen oppimisen sekä rauhoittumisen merkitys. Lisäksi opettajan tulee huomioida, että koulupäivä pohjautuu tuttuihin rutiineihin ja että oppimisympäristö huomioi oppilaan herkästi häiriintyvän temperamentin. Opettajan tulee myös ohjeistaa, ohjata ja kannustaa oppilasta tehtävien teossa. Lisäksi tehtävät voidaan jakaa pienempiin osiin ja tavoitteisiin opettajan ohjeistuksella. Opettajan tulee myös huomioida positiivinen palaute sekä ajallisesti välitön palkitseminen, joka perustuu oppilaan temperamentille haastaviin tilanteisiin. Erilaisten käytännön keinojen avulla opettaja voi siis antaa oppilaalle tasavertaisemman mahdollisuuden oppia ja menestyä, mikä heijastuu pitkälle oppilaan tulevaisuuteen.

Low task orientation and low school performance in primary school : what explains the connection and how can teacher support the student with low task orientation?

Abstract

This Bachelor’s thesis is a literature review which focuses on already existing study and scientific literature. For this thesis, I use several scientific articles from different databases and the scientific literature from the science library Pegasus which is located at the university of Oulu. The aim of this thesis is to answer to the following questions: What explains the connection between low task orientation and low school performance? And how can teacher support the student with low task orientation? Low task orientation is temperament profile which combines the following temperament traits: high activity, high distractibility and low persistence. This thesis is widely based on the temperament theory of Chess and Thomas (1996), the concept of low task orientation which was originally introduced by Keogh, Pullis and Cadwell (1982) and the concept of goodness of fit between student’s temperament and learning environment (Keogh, 2003). Also, these older theories are supported by the recent studies.

When I studied the material for this thesis, I compared and analysed the existing study results. Then I connected the information into a coherent conception which I introduce in this thesis. During the process, I concluded that the connection between low task orientation and school performance may be explained by the followin factors: poorness of fit between student’s temperament and learning environment, negative self-image, low school motivation and unequal school assessment. I also understood how important the goodness of fit between the student and his or her learning environment is when it comes to learning and school performance. Using different practical means teacher can enhance this fit between the student and his or her learning environment. Teacher must make use of temperament knowledge in daily basis. Teacher must understand the importance of exercise, functional learning methods and calming down for the student with low task orientation. Also, teacher has to pay attention on the daily routines and physical learning environment so that there’s not any extra stimuli for the highly distractible student. Also, teacher must guide and encourage the student while he or she is working with given assignments. When needed, teacher can help the student by dividing the assignment into smaller pieces or goals. Also, teacher must focus on positive feedback and immediate reward which is based on the situations that are challenging for the student’s temperament. So, we can conclude that, with different practical means, teacher can provide more equal opportunity to learn and success for the student with low task orientation. This may have far-reaching impact on the student’s future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elena Keränen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/