University of Oulu

Henkilöstön hyvinvointi suomalaisissa sosiaali- ja terveysalan suuryrityksissä

Saved in:
Author: Junnila, Joakim1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204221671
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Junnila, 2022
Publish Date: 2022-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä pyritään selvittämään, mihin henkilöstön hyvinvoinnin osa-alueisiin suomalaisissa sote-alan suuryrityksissä panostetaan. Tämän lisäksi tavoitteena on selvittää, minkälaisilla keinoilla työntekijöiden hyvinvointia voitaisiin mahdollisesti parantaa entisestään. Tutkimusmenetelmänä käytetään deduktiivista sisällönanalyysiä. Analyysi tehdään julkisesti saatavilla oleviin yritysvastuuraportteihin. Tutkimuksessa käytettiin kuuden suuryrityksen raporttia aineistona.

Analyysin tuloksien vertailun mahdollistamiseksi työssä rakennetaan teoreettinen viitekehys, johon on koottu kirjallisuudesta mahdollisia hyvinvointitoimia osa-alueittain. Vertaamalla analyysin tuloksia ja viitekehystä, saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin.

Tutkimuksen tuloksena huomattiin, että suomalaiset sote-alan suuryritykset vaikuttaisivat painottavan työpaikan fyysistä turvallisuutta eniten. Työntekijöiden kotielämän hyvinvointia taas painotetaan vähiten. Yksittäisistä keinoista eniten puhuttiin koronanvastaisista toimista ja työntekijöiden voimaannuttamisesta. Vähiten puhuttiin palkankorotuksista, joustavuudesta ja riittävän vapaa-ajan takaamisesta.

Tuloksia voidaan hyödyntää yritysten hyvinvointiohjelmien suunnittelussa. Tulokset antavat myös hyödyllisen kuvan sote-alan tilanteesta. Yleistettävyys on kuitenkin harkinnanvaraista.

Worker well-being in large Finnish social welfare and healthcare companies

Abstract

The aim of this bachelor thesis is to identify which worker well-being domains are emphasized most in large Finnish social welfare and healthcare companies. The thesis also seeks to discover how worker well-being might be enhanced even further. This paper uses a deductive content analysis as its research method. The analysis is carried out on publicly available corporate responsibility reports. Six large companies’ reports were used as the dataset of this paper.

In order to facilitate comparison of the analysis results, a theoretical framework was constructed. This framework consists of possible well-being activities that could be implemented in the workplace, divided into their corresponding well-being domains. By comparing the analysis results to this framework, the research questions will be answered.

As a result of this research, it was noted that large Finnish social welfare and healthcare companies appear to emphasize workplace physical safety the most. Worker well-being outside of work was the least emphasized area. Out of the individual methods, anti-covid measures and worker empowerment were the most mentioned. The least mentioned methods were pay raises, flexibility in working hours, and ensuring adequate free time.

The results can be utilized in the development of corporate well-being programs. The results also provide a useful look into the current situation of Finnish social welfare and healthcare. The generalization of these results should be done on the reader’s discretion, though.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joakim Junnila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/