University of Oulu

Kuulovammaisen oppilaan tukeminen inklusiivisessa perusopetuksessa

Saved in:
Author: Erkkonen, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204221673
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Erkkonen, 2022
Publish Date: 2022-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa kuvataan, kuinka opettaja voi tukea kuulovammaista oppilasta inklusiivisessa perusopetuksessa. Tämä tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä artikkeleita ja tutkimuksia.

Kuulovammaisuus käsitteenä kattaa kaikki henkilöt lievästä huonokuuloisuudesta täyteen kuurouteen. Kuulovammaisia on noin 750 000 henkilöä Suomessa. Kuulovammaisia oppilaita on inkluusion kautta yhä enemmän yleisopetuksessa ja inkluusion tavoitteena onkin saada jokainen oppilas käymään peruskoulu omassa lähikoulussaan, minne tarvittavat tukitoimet tuodaan. Suurin osa kuulovammaisista oppilaista on huonokuuloisia, jotka käyttävät kuulokojetta. Heidän lisäkseen on vaikeasti kuulovammaisia oppilaita, joilla on sisäkorvaistute.

Tutkielman perusteella ensimmäinen askel tuen antamiseen on luokkahuoneen mukauttaminen akustiikaltaan mahdollisimman edulliseksi kuulovammaista oppilasta varten. Konkreettisia toimia tähän on pehmeiden materiaalien käyttö, kuten matot, verhot ja huopatassujen käyttö huonekalujen alla. Yhteistyö eri tahojen kanssa korostuu, jotta tuki olisi paras mahdollinen kuulovammaiselle oppilaalle. Moniammatillinen yhteistyö, sekä kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää kuulovammaisen oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.

Opettaja voi tukea monin eri tavoin kuulovammaista oppilasta. Opettajan on tärkeää huomioida kuulovammaisen oppilaan istumapaikka, puhua selkeästi ja rauhallisesti ja selvittää optimaalinen kommunikointitapa oppilaan kanssa. Tämän lisäksi opettajan tulee luoda luokkaan turvallinen ilmapiiri, jossa oppilas uskaltaa kysyä, jos ei ole kuullut annettuja ohjeita. Opetusmateriaalien visualisointi on tärkeää. Lisäksi opettajan tulee käyttää tarvittavia kuulon apuvälineitä opetuksessa, kuten FM-laitetta.

Supporting a hearing-impaired student in inclusive primary education

Abstract

The main objective of this thesis is to describe how the teacher is able to support a hearing-impaired student in inclusive primary education. This thesis has been implemented as a descriptive literature review. Domestic and international articles and studies are used in this thesis.

The concept of hearing impairment covers all persons from mild hearing impairment to complete deafness. In Finland there are about 750 000 people with hearing impairment. Because of inclusion there is an increasing number of students with hearing impairment in general education, and the goal of inclusion is to get every student to complete primary education in their own local school, where the necessary support measures are brought. Most students with hearing impairment are hard of hearing who use a hearing aid. Besides them there are severely hard of hearing students who use cochlear implants.

Based on this thesis the first step in providing support is to customize the classroom as acoustically as possible for a hearing-impaired student. Concrete actions for this are to use soft materials such as carpets, curtains and felt paws under the furniture. Cooperation with various parties is emphasized in order to provide the best possible support for hearing-impaired student. Multi-professional cooperation as well as cooperation with school and home is important for supporting schooling of a hearing-impaired student.

The teacher can support a hearing-impaired student in many ways. It is important for the teacher to choose the seating of hearing-impaired student, to speak clearly and calmly and to find out the optimal way of communicating with the student. In addition, the teacher should create a safe environment in the classroom in which students can ask if they have not heard the given instructions. It is important to visualize teaching materials. Furthermore, the teacher has to use the necessary hearing aids in teaching such as FM device.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Erkkonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/