University of Oulu

Tiaisten talvihabitaatin valintaan vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Mäntymäki, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204231685
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mäntymäki, 2022
Publish Date: 2022-04-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ihminen muokkaa elinympäristöään jatkuvasti, mikä aiheuttaa haittaa luonnon eliöille, niiden luonnollisten elinympäristöjen vähenemistä. Metsälajeille metsien hakkuut ja elinympäristöjen pirstaloituminen aiheuttavat suuria haasteita. Linnut ovat hyvin tutkittu eliöryhmä, joiden kanta-arviot tunnetaan Suomessa hyvin. Tästä syystä lintujen kannan muutokset voidaan helposti huomata ja niiden pohjalta voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi ympäristön suojelun suhteen. Suojelun kannalta on kuitenkin tärkeää tietää, millaisia vaatimuksia linnuilla on habitaattien suhteen ja mitkä tekijät vaikuttavat lintujen habitaatin käyttöön ja valintaan.

Tiaiset ovat varpuslintuihin kuuluva ryhmä, joita esiintyy Suomessa 6 eri lajia. Ne voidaan karkeasti jakaa havumetsässä viihtyviin tiaisiin (hömö-, lapin-, töyhtö- ja kuusitiainen) sekä sekametsässä viihtyviin generalisteihin (talitiainen ja sinitiainen). Ne ovat yleisesti paikkalintuja, joten niitä voidaan tavata Suomesta ympärivuoden. Toisaalta havumetsätiaiset elävät huomattavasti suppeammalla alueella ympäri vuoden, sillä ne hyödyntävät talvireviireille varastoimaansa ravintoa, joten niiden ei kannata vaihtaa paikkaa toisaalle. Sini- ja talitiainen eivät varastoi ravintoa, mutta siirtyvät pesimäpaikoiltaan ihmisasutuksen tuntumaan, missä ne hyödyntävät ihmisten tarjoamaa lisäruokintaa. Habitaatinvalintatutkimus on keskittynyt pitkälti pesimiskauteen ja vähemmän huomiota on kiinnitetty pesimiskauden ulkopuolelle. Pohjoisilla leveyksillä talviaika on kuitenkin mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä sääolosuhteet ovat poikkeavia. Suomessa tutkitaan tiaisia talvisin yleensä havainnoimalla niitä elinympäristössään.

Tiaisten talvihabitaatin valintaan vaikuttavat monet tekijät. Näitä tekijöitä ovat ruuan saatavuus, lajien väliset sekä lajin sisäiset suhteet, oikeanlaiset elinympäristöt lajikohtaisesti sekä saalistus. Talitiainen ja sinitiainen ovat habitaatin valinnan suhteen joustavia ja hakeutuvat talvisin usein ihmisasutuksen lähelle lisäruokinnan piiriin. Hömö-, töyhtö-, lapin- ja kuusitiainen taas suosivat talvihabitaattinaan vanhoja kuusimetsiä, jonne ne varastoivat talviravintonsa. Talviset sekaparvet aiheuttavat lintujen välille kilpailua. Sini- ja talitiainen ovat vahvoja kilpailijoita, jotka usein vierailevat myös pesimäsijoillaan talvisaikaan, vaikka hakeutuvatkin pääosin talveksi lähelle ihmisasutusta. Näiden lajien lisääntyminen varsinkin pohjoisilla leveyksillä, joissa niitä ei ennen ilmastonlämpenemisen vaikutuksia ole tavattu yhtä runsaasti kuin nykyään, saattaa lisätä lajien välistä kilpailua. Vahvat kilpailijat saattavat esimerkiksi varastaa havumetsätiaisten talviravintovarastoja, mikä heikentää havumetsätiaisten mahdollisuutta selvitä talvesta. Asiasta kaivattaisiin kuitenkin lisää tutkimusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Mäntymäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/