University of Oulu

Kasvunhallinta yrityksen kasvu- ja tuotestrategioissa

Saved in:
Author: Pesonen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204261724
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pesonen, 2022
Publish Date: 2022-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Yritykset tavoittelevat usein liiketoiminnan kasvua keskeisenä tavoitteenaan. Yrityksen kasvu tuo mukanansa sisäisiä kasvukipuja, jotka hidastavat tai jopa estävät yrityksen toiminnan kokonaan. Strategisen kasvunhallinnan avulla kasvuesteitä pyritään ennalta tunnistamaan ja hallitsemaan, jotta liiketoiminnan kannattavuus ja suorituskyky säilyisi.

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, miten kasvunhallinta näkyy yrityksen strategiassa ja erityisesti tuotestrategiassa. Tarkoituksena oli tunnistaa, miten liiketoiminnan kasvuun ja sen aiheuttamiin kasvukipuihin voidaan vaikuttaa yrityksen strategioiden kautta. Työssä pyrittiin erityisesti tunnistamaan kasvunhallinnan piirteitä ja strategisia tavoitteita yrityksen tuoteportfolio- ja tuotehallinnassa. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa yrityksen organisaation ja kasvustrategian välinen yhteys.

Tutkimuksen avulla löydettiin, että pienet ja keskisuuret yritykset kokevat enemmän kasvukipuja sisäisissä prosesseissa, mutta hyödyntävät myös vähemmän strategisen suunnittelun työkaluja niiden ehkäisemisessä. Tämä johtuu yrittäjälähtöisten organisaatioiden vähäisistä resursseista ja strategisen johtamistaidon puutteesta. Suuremmat organisaatiot eivät koe sisäisiä kasvukipuja niin usein. Niille luontaisempaa on kohdata kilpailun ja nopeasti muuttuvien markkinaympäristöjen aiheuttamia kasvukipuja vastata vaihteleviin asiakastarpeisiin. Vastausta edellä mainittuihin kasvukipuihin haetaan usein tuotestrategian avulla joustavasta tuoteportfolio- ja tuotehallinnasta.

Growth management in company’s growth- and product strategies

Abstract

Companies are often pursuing business growth as their main goal. Growth can bring along internal growing pains that slow down or even fully obstruct the companies’ activities. Strategic growth management is used to identify and manage these growth barriers, in forward to maintain the profitability and efficiency.

This bachelor’s thesis’ goal was to find out, how growth management is seen in company’s strategy and especially in product strategy by using literature review. The purpose was to identify how growing pains can be influenced with strategies. This work tried to especially recognize growth management characteristics and strategic goals in company’s product portfolio management and product management. In addition, the goal was also to identify the relationship between organization and growth strategy.

The research resulted that small and middle-sized companies experience more internal growing pains and utilize strategic tools to prevent them less than larger organizations. This is due to their lack of resources and poor skills in strategic management. Larger businesses tend to face more growing pains concerning competitive environment and rapidly changing customer needs. This is often resolved by exploiting product strategy to maintain flexible product portfolio management and product management.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Pesonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/