University of Oulu

Luonteenvahvuuksien tunnistamisen hyödyt opetuksessa lasten hyvinvoinnin näkökulmasta

Saved in:
Author: Simuna, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204261727
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Simuna, 2022
Publish Date: 2022-04-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani tarkoituksena on selvittää positiivisen pedagogiikan, etenkin luonteenvahvuuksien soveltamisen hyötyjä lasten psyykkiseen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkielman tavoitteena on löytää tutkimustuloksiin perustuvia käytännön syitä siihen, miten positiivinen pedagogiikka on yhteydessä lasten psyykkiseen hyvinvointiin.

Kandidaatin tutkielmani toteutetaan narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, joka tutkii ja jäsentää jo olemassa olevaa tietoa. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla lukija saa kattavan yhteenvedon positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan keskeisimmistä teorioista, kuten hyvinvoinnin PERMA-teoriasta, ja luonteenvahvuuksien VIA-luokittelusta. Nämä kaksi teoriaa muodostavat tutkielmani teoreettisen viitekehyksen kivijalan, jonka ympärille tuon muita tutkimuskysymykseni teemaan liittyviä teorioita ja malleja.

Tutkimuskysymykseni teema tarjoaa ajankohtaista ja tärkeää tietoa esimerkiksi opettaja-opiskelijoille ja jo alalla toimiville opettajille ja muille toimijoille. Positiivisen pedagogiikan sisällöt tulevat koko ajan tunnetummiksi kasvatustieteellisissä keskusteluissa, ja sen sisältöjen on havaittu vaikuttavan positiivisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulussa että vapaa-ajalla. Kansainväliset vertailut osoittavat, että suomalaiset 8.–9. -luokkalaiset nuoret viihtyvät koulussa heikosti, joka viittaa siihen, että kouluhyvinvoinnin eteen on vielä tehtävä töitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Simuna, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/