University of Oulu

HSEQ®-klusterin toimittaja-arviointidatan yleisimmät poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet

Saved in:
Author: Kantola, Henrik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204281741
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kantola, 2022
Publish Date: 2022-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) johtamisjärjestelmät ovat yleistyneet merkittävästi viime vuosina ja ne ovat laajemmin käytössä eri organisaatioissa. HSEQ®-klusteri ja sen tutkimuskumppani Oulun Yliopisto päättivät kehittää klusterin toimintaa etsimällä toimittaja-arviointidatasta yleisimmät poikkeamat ja kehityskohteet ja niitä vastaavat korjaavat toimenpiteet. Tavoitteena tässä tutkimuksessa on jäsennellä HSEQ®-arvioinneista data siten, että nämä löydetään. Data saatiin hseq.fi sivuilta käyttäjätunnuksilla.

Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisen- että laadullisen tutkimuksen piirteitä. Poikkeamat ja kehityskohteet tunnistettiin määrällisellä tutkimuksella ja korjaavat toimenpiteet tunnistettiin laadullisella tutkimuksella. Tutkimus suoritettiin keräämällä HSEQ®-arvioinneista poikkeamat ja kehityskohteet ja korjaavat toimenpiteet Excel-tiedostoon, jossa ne luokiteltiin 41 HSEQ-kysymyksen ja 9 HSEQ-osa-alueen mukaisesti. Tämän jälkeen pareto-kaavion avulla tunnistettiin yleisimmät poikkeamat ja kehityskohteet. Yleisimmät korjaavat toimenpiteet tunnistettiin taas etsimällä trendejä ja yhtäläisyyksiä niiden kesken.

Tuloksena tutkimuksesta löydettiin 358 poikkeamaa ja kehityskohdetta 39 HSEQ®-arvioinnista, joiden skaala oli 1–21 kappaletta. Nämä pystyttiin myös jäsentelemään pareto-kaavion avulla, siten, että voitiin tunnistaa top 12 yleisintä poikkeamaa ja kehityskohdetta. Lisäksi yleisimmät korjaavat toimenpiteet voitiin tunnistaa HSEQ-osa-alueittain. Tärkeimpänä tuloksena tutkimuksessa nousi esille se, että poikkeamia ja kehityskohteita esiintyi eniten suhteutettuna kysymysten määrään HSEQ-osa-alueissa: 2.Yrityksen toiminnan suunnittelu, 1. Johtajuus, ja 3. Henkilöstöasioiden hallinta. Tämä oli tärkeä löydös, sillä kun pystyimme nimeämään myös näiden HSEQ-osa-alueiden yleisimmät korjaavat toimenpiteet, sekä HSEQ®-klusteri, että yritykset voivat hyödyntää näitä tuloksia kehittämällä toimintaansa.

The most typical deviations and development targets and their corrective actions from the HSEQ®cluster supplier-assessment data

Abstract

HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) management systems have become more common during the past years and are more widely used in various organizations. The HSEQ® cluster and its research partner, the University of Oulu, decided to develop the cluster’s operations by looking for the most common deviations and development targets and their corrective actions from the supplier-assessment data. The data was obtained from the hseq.fi website with a username.

The study uses the features of both quantitative and qualitative methods. Deviations and development targets were identified by quantitative research and corrective actions were identified by qualitative research. The study was conducted by collecting deviations and development targets, and corrective actions from the HSEQ® assessments into an Excel file in which they were classified according to 41 HSEQ questions and 9 HSEQ sub-areas. The pareto chart was then used to identify the most common deviations and development targets. The most common corrective actions were identified by looking for trends and similarities between them.

As a result, the study found 358 deviations and development targets from 39 HSEQ® assessments ranging in scale from 1 to 21. These were also able to be structured using a pareto chart so that the top 12 most common deviations and development targets could be identified. In addition, the most common corrective actions could be identified by HSEQ sub-areas. The most important result of the study was that deviations development targets occurred most in proportion to the number of questions in the HSEQ sub-areas: 2. Company Operational Planning, 1. Leadership, and 3. Human Resource Management. This was an important finding, because when we were also able to identify the most common corrective actions among these HSEQ sub-areas, both the HSEQ® cluster and the companies could use these results to develop their operations.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henrik Kantola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/