University of Oulu

Dalcroze, Kodály ja Orff -menetelmät säveltämiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Nissi, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202204291755
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Nissi, 2022
Publish Date: 2022-05-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena oli luoda kokonaiskuvaa säveltämiskasvatuksesta osana peruskoulun musiikinopetusta sekä vertailla Dalcroze-, Kodály- ja Orff-pedagogiikan menetelmiä säveltämiskasvatuksen näkökulmasta. Kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkielman pääkysymykset ovat: 1. Miksi säveltämiskasvatusta tarvitaan peruskoulussa? ja 2. Millä tavoin Dalcroze-, Kodály- ja Orff-menetelmissä toteutetaan peruskouluun sopivaa säveltämiskasvatusta, ja mitkä ovat menetelmien säveltämiskasvatuksen tavoitteet?

Kiinnostus tutkielman aiheeseen heräsi pianopedagogiikassa tapahtuvasta säveltämisestä, mutta nopeasti pohdinta siirtyi soitonopetuksesta peruskoulun musiikinopetukseen ja siellä toteutettavaan säveltämiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa musiikin luova tuottaminen esiintyy osana musiikinopetuksen tavoitteita, mutta luovaan tuottamiseen sopivan menetelmän valinta voi olla opettajalle vaikeaa ja aikaa vievää, sillä erilaisia menetelmiä on kehitelty yli vuosisadan ajan.

Säveltämiskasvatusta avataan tutkielmassa säveltämisen, luovuuden, Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden sekä sävellyspedagogiikan kautta. Musiikkipedagogisia menetelmiä tarkastellessa lähdetään liikkeelle menetelmän yleisimmistä pedagogisista työkaluista, jonka jälkeen syvennytään säveltämiskasvatuksen tyypillisimpiin tapoihin jo tuttuja pedagogisia työkaluja hyödyntäen.

Tutkielmaan nostetuissa kolmesta säveltämiskasvatuksen menetelmästä selvisi, että säveltämisen osuus on sidottu osaksi kokonaisvaltaista musiikin opetusprosessia. Tavoiteltavat taidot ovat hyvin samankaltaisia, vaikka menetelmät itsessään lähestyvät musiikin oppimista eri näkökulmista. Menetelmissä opettajan rooli, musisointitapa ja säveltämisharjoitukset poikkeavat toisistaan.

Säveltämiskasvatus on musiikin opetusta ja kasvatusta säveltämisen keinoin. Säveltämiskasvatuksella pyritään ensisijaisesti kehittämään arjessakin tarvittavaa luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyjä, mutta sen avulla voidaan opetella myös erilaisia musiikin ilmiöitä sitoen niitä kokonaisuuksiksi sekä kehittää sosiaalisia taitoja. Luovan prosessin avulla oppilas voi löytää tavan ilmaista itseään, ja luovuus osana oppimista mahdollistaa oppilaskohtaisen toiminnan eriyttämisen tilanteesta riippumatta. Luova prosessi voi samalla myöskin toimia opettajan työkaluna arvioinnissa ja opetuksen suunnittelussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Nissi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/