University of Oulu

Yksilöllisten opintojärjestelyiden toteutuminen Oulun yliopistossa

Saved in:
Author: Lantto, Mari1; Niskanen, Jenniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205011762
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lantto; J. Niskanen, 2022
Publish Date: 2022-05-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Reviewer: Mononen, Riikka-Maija
Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Yliopistoilla on lakiperustainen velvollisuus taata opiskelijoille yhdenvertainen kohtelu. Saavutettava ja inklusiivinen korkeakoulu tukee opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaan. Koska opiskelija-aines on yliopistossa yhä monimuotoisempaa, täytyy opiskelijoille tarjottavien tukipalveluiden olla toimivia ja ajantasaisia. Opiskelijoiden tuen tarpeiden laajuus on huomioitava, jotta jokainen opiskelija saa juuri ne yksilölliset opintojärjestelyt, joita he tarvitsevat.

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää millaiset asiat ovat toteutuneet hyvin yksilöllisissä opintojärjestelyissä ja minkälaisia puutteita opiskelijat ovat niissä kohdanneet Oulun yliopistossa. Tämän lisäksi tavoitteena on selvittää, miten opiskelijat kehittäisivät yksilöllisiä opintojärjestelyjä. Tämä tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena, johon on yhdistetty määrällisiä elementtejä. Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeella sellaisilta opiskelijoilta, joille opintopsykologit ovat tehneet suosituksen yksilöllisistä opintojärjestelyistä. Analyysi on toteutettu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä ja määrällisesti prosenttijakaumilla.

Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään inkluusiota, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta korkeakoulun näkökulmasta. Tämän jälkeen esitellään yliopisto-opiskelijoiden monimuotoisuutta ja syitä erityisjärjestelyihin aineistomme perusteella. Kappaleessa määritellään oppimisvaikeudet, lukivaikeus sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt aikuisiällä. Tämän lisäksi kerrotaan lyhyesti muista syistä yksilöllisille opintojärjestelyille, joita ovat autismikirjon häiriöt aikuisiällä sekä korkeakouluopiskelijoiden kokema masennus ja ahdistuneisuus. Lopuksi perehdytään yliopiston tukikeinoihin ja tukipalveluihin keskittyen viimeisessä osassa Oulun yliopiston näkökulmaan.

Tutkimuksen tuloksista nousi esiin opiskelijoiden vaihtelevat kokemukset yksilöllisten opintojärjestelyiden toteutumisesta. Onnistuneita asioita olivat erityisesti erityisjärjestelyiden toteutuminen painottuen lisäajan saamiseen. Opiskelijat olivat melko tyytyväisiä tuen järjestymiseen, mutta tuessa esiintyi myös puutteita. Erityisesti puutteita nostettiin esille opintojärjestelysuositusten toteutumisessa sekä henkilökunnan suhtautumisessa. Opiskelijoiden kehitysehdotuksissa korostuivat yksilöllisten opintojärjestelysuositusten toteutuksen parantaminen ja erityisjärjestelyiden monipuolistaminen. Myös tukijärjestelmän kehitystä toivottiin useassa vastauksessa. Tutkielma antaa tietoa Oulun yliopiston yksilöllisten opetusjärjestelyiden toteutumisesta ja antaa suosituksia tukijärjestelmien kehittämiseksi. Yliopiston tarjoaman tukimuotojen kehittäminen on tarpeellista, jotta jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen.

The realisation of the individual study arrangements at the University of Oulu

Abstract

The universities are legally obliged to ensure the students equal treatment. Accessible and inclusive university supports the students according to their needs. Since the student-base at the universities is getting increasingly diverse, the support services need to be functional and up-to-date. The extent of students’ need for support needs to be taken into account to ensure that every student gets the individual study arrangements which they need.

The goal of this thesis is to examine what actions have been executed well in the individual study arrangements, and what kind of deficiencies the students have faced in them at the University of Oulu. Additionally, the goal is to find out how the students would improve the individual study arrangements. This thesis has been carried out as qualitative research with combination of quantitative elements. The research material has been compiled through a questionnaire for students to whom the study psychologists have given a recommendation of individual study arrangements. The analysis has been executed through a study material-based content analysis and quantitative percentage distributions.

The theoretical framework addresses inclusivity, equality, and accessibility from the university’s viewpoint. This is followed by a representation of the diversity of the university students and the reasons for special arrangements based on our study material. In the section, the learning difficulties and dyslexia are defined as well as the activity and attention disorders. Additionally, the other reasons for individual studying arrangements, which are the adult age disorders within the autism spectrum and the depression and anxiety experienced by the university students, are explained. Finally, the means of support and support services of universities are examined, and in the last part of chapter the focus is on the perspective of University of Oulu.

The students’ varying experiences of how the individual study arrangements are executed stand out from the results of the thesis. Especially the special arrangements related to getting additional time have been successful. The students are rather satisfied in how the support has been organized but there are also deficiencies. Especially the deficiencies in how the study arrangement recommendations have been met and the attitudes of the personnel. The improvement of meeting the individual study arrangement suggestions and the diversification of special arrangements were highlighted by the responders. Additionally, the improvements of the support system were desired in several responses. This thesis offers information about how the individual study arrangements have been organized at the University of Oulu and provides recommendations for improving the support systems. The development of the forms of support provided by the university is necessary to ensure that every student gets the support they need.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Lantto; Jenniina Niskanen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.