University of Oulu

Opettajien kertomuksia Lapset puheeksi -keskustelusta lapsen hyvinvoinnin tukemisen menetelmänä

Saved in:
Author: Nissilä, Inka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205011766
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Nissilä, 2022
Publish Date: 2022-05-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Uitto, Minna
Reviewer: Karjalainen, Satu-Maarit
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkimus käsittelee opettajien kertomuksia Lapset puheeksi -keskustelusta lapsen hyvinvoinnin tukemisen menetelmänä. Lapset puheeksi -keskustelu on osa Lapset puheeksi -menetelmää. Menetelmän tarkoituksena on lapsen hyvinvoinnin tukeminen kaikissa kehitysympäristöissä lapsen lähellä olevien aikuisten yhteistyön kautta. Lapset puheeksi -keskustelua toteutetaan kouluympäristössä opettajan, lapsen sekä lapsen huoltajien välisenä keskusteluna, ja sen runkona toimii kouluun suunniteltu Lapset puheeksi -keskustelun lokikirja. Lokikirjan kysymykset liittyvät koti-, koulu- ja vapaa-ajan ympäristöihin. Kysymykset kohdistuvat lapsen mielialaan ja käyttäytymiseen, arkirutiineihin ja niiden sujumiseen, oppimiseen ja koulussa viihtymiseen, vapaa-ajan toimintaan, ristiriitoihin, huoliin, lapsen tukiverkostoihin sekä kasvatuspäämääriin. Keskustelussa pohditaan, mitä vahvuuksia ja haavoittuvuuksia lapsen arjessa on, ja miten niitä voidaan tukea kotona ja koulussa. Lapsen hyvinvoinnin käsite määritellään tässä tutkimuksessa kokonaisuudeksi, joka kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueet. Tutkimuksessa lapsen hyvinvointia tarkastellaan myös PERMA-teorian kautta.

Lapset puheeksi -menetelmää on aikaisemmin tutkittu terveydenhuollon piirissä ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Koulukontekstissa tutkimuksia ei ole tehty. Lapsen hyvinvoinnin tukemista on tutkittu sekä lasten että aikuisten näkökulmista ja tutkimuksissa korostuvat hyvät vuorovaikutussuhteet toisiin lapsiin ja aikuisiin, lapsen kohtaaminen arvokkaana yksilönä sekä vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen arjessa. Tutkimus on lähestymistavaltaan kerronnallinen ja aineisto koostuu neljän luokanopettajan kerronnallisista haastatteluista. Haastattelut toteutettiin etäyhteyden välityksellä. Kolmessa haastattelussa kommunikoitiin web-kameran välityksellä. Yksi haastattelu toteutettiin haastateltavan pyynnöstä ilman web-kameraa. Aineistoa analysoitiin ensin sisällönanalyysin keinoin. Sen jälkeen aineistoa analysoitiin temaattisesti.

Tutkimustulosten mukaan Lapset puheeksi -keskustelu toimii kodin ja koulun yhteistyön avaimena, joka tutustuttaa osapuolia toisiinsa ja auttaa opettajaa ja huoltajia yhteisten kasvatuspäämäärien asettamisessa. Yhteistyön kautta ongelmien ennaltaehkäisy ja vahvuuksien tukeminen mahdollistuvat. Tulosten mukaan Lapset puheeksi -keskustelu on työläs, mutta se myös koetaan merkitykselliseksi lapsen hyvinvoinnin tukemisen kannalta. Tutkimuksessa saadut myönteiset tulokset Lapset puheeksi -keskustelun käytöstä koulukontekstissa tukevat menetelmän käyttöönottamista laajemminkin. Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus olisi syytä tuoda osaksi opettajan opintoja. Näin varmistettaisiin, että opettajilla on ammattitaitoa toimia yhteistyössä huoltajien kanssa ja tukea lapsen hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inka Nissilä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/