University of Oulu

Toimitusketjun resilienssin mittaaminen

Saved in:
Author: Askonen, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205021773
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Askonen, 2022
Publish Date: 2022-05-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Toimitusketjut ovat haavoittuvaisempia, kuin koskaan. Häiriöt maailmalla vaikuttavat myös vääjäämättä toimitusketjuihin ja toimitusketjujen kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin heikkenee. Toimitusketjuissa tapahtuvat häiriöt vaikuttavat kaikkiin yrityksiin ja sen vuoksi niitä täytyy välttää. Toimitusketjun resilienssin mittaamisen avulla saadaan arvioitua toimitusketjun kykyä selviytyä häiriöistä. Key Performance Indicator:t eli KPI:t ovat mittareita, joiden avulla toimitusketjun resilienssiä voidaan mitata.

Työn tavoitteena on avata toimitusketjun resilienssiä ja miten sitä mitataan. Tutkimusmenetelminä työssä on käytetty sovellettua kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin toimitusketjun resilienssiin ja sen mittaamiseen. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta koostettiin KPI-listaus työpajaa varten. Työpajassa oli paikalla yritysedustajia ja siellä keskusteltiin mittareiden tärkeydestä.

Kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin määriteltyä toimitusketjun resilienssi. Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi myös muita toimitusketjun resilienssiin liittyviä asioita. Tutkimuksen tuloksena nousi esille 16 mittaria, joista kolme vahvasti ja kolme erittäin vahvasti toimitusketjun resilienssin arvioimiseksi. Keskustelusta saatiin myös ideoita muihin mitattaviin kohteisiin toimitusketjuissa. Kandidaatin työn löydöksiä voidaan käyttää HSEQ®-klusterin toiminnassa ja DISC4R-hankkeessa. Tulokset ovat mahdollisesti yleistettävissä teollisuuden toimitusketjuihin.

Measuring supply chain resilience

Abstract

Supply chains are more vulnerable than ever. Disruptions around the world are also inexorably affecting supply chains and the ability of supply chains to meet customers’ needs is diminished. Disruptions in supply chains affect all businesses and must therefore be avoided. The measurement of supply chain resilience or SCRes is used to assess the supply chain’s ability to cope with disruptions. Key Performance Indicators, or KPIs, are metrics that can be used to measure SCRes.

The goal of the work is to define supply chain resilience and how to measure it. Applied literature review has been used as a research method. The literature review explored supply chain resilience and how to measure it. Based on the literature review, a KPI listing was compiled for the workshop. Business representatives were present at the workshop, and they discussed the importance of these metrics.

The literature review was used to define supply chain resilience. The literature review also addressed things related to SCRes. As a result of the study, 16 metrics were identified. Three of these metrics were strong and three were very strong to assess supply chain resilience. The discussion also yielded ideas for other measurable things in supply chains. The findings of the Bachelor’s work can be used in the HSEQ® cluster activities and in the DISC4R project. The results are potentially generalizable to industrial supply chains.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Askonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.