University of Oulu

Sosiaalisen vastuun raportointi rakennusalalla Suomessa

Saved in:
Author: Paaso, Topias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205031783
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Paaso, 2022
Publish Date: 2022-05-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä lähteistä etsitään teoreettinen tausta sosiaalisen vastuun raportoinnille sekä pyritään selvittämään, mistä ja miten rakennusalan yrityksen on Suomessa merkityksellistä raportoida, kun se raportoi sosiaalisesta vastuustaan. Tämän lisäksi tutkitaan miten viisi suurinta rakennusalan työllistäjää raportoi sosiaalisesta vastuullisuudestaan. Tutkimusmenetelminä on käytetty kirjallisuuskatsausta alan kirjallisuuteen ja empiirisessä osuudessa tutkitaan kohdeyritysten vuosikertomuksia käyttäen laadullista sisältöanalyysiä.

Työn tulokseksi saadaan kattava listaus rakennusalan sosiaalisen vastuun merkittävistä teemoista. Näitä teemoja täydentämään löydetään jokaiselle teemalle määrällisiä ja laadullisia mittareita raportoinnin tueksi. Yritysten raportteja verrataan edeltäviin tuloksiin ja pohditaan, mistä erot johtuvat. Lopuksi vielä pohditaan, miten aiheen tutkimusta voitaisiin vielä kehittää.

Social responsibility reporting in Finnish construction industry

Abstract

The aim of this thesis is to find out how and by what indicators a construction company should report on its social responsibility. This goal is met by defining theoretical background to social responsibility and social responsibility reporting using scientific articles and most common standards in the industry as sources. In the empirical part of the work it is investigated, how the five largest construction companies report their social responsibility, when measured by employment. Research methods used are literature review and in the empirical part the annual reports of the companies of interest are investigated using qualitative content analysis.

The result of the work is a comprehensive list of important themes of social responsibility in the construction industry. To complement these themes, quantitative and qualitative indicators are found for each theme to support reporting. The companies’ reports are compared with previous results and the reasons for the differences are considered. Finally, ideas for further development of research in this area are presented.

see all

Subjects:
Copyright information: © Topias Paaso, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/