University of Oulu

Asiakasomistajan kokema arvo alueensa osuustoiminnasta : case Osuuskauppa Arina

Saved in:
Author: Posti, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205041794
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Posti, 2022
Publish Date: 2022-05-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulkuniemi, Pauliina
Reviewer: Hermes, Jan
Ulkuniemi, Pauliina
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Osuuskauppa Arinan jäsenistön, eli asiakasomistajien, kokema arvo alueosuuskauppansa toiminnasta muodostuu. Tutkimuksessa pyritään aineiston perusteella arvioimaan, miten jäsenen kokema arvo muodostuu pohjautuen siihen, miten jäsen kokee itsensä ja alueensa hyötyvän osuustoiminnasta. Tutkimuksen toimeksiantajayrityksenä toimii Osuuskauppa Arina.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan osuustoimintaa yritysmuotona, sekä sen historiaa ja vaikutusta Suomessa. Tämän lisäksi tarkastellaan paljon tutkittua konseptia asiakasarvoa, sekä osuustoimintaan liittyvää jäsenarvoa ja sen muodostumista. Teorian pohjalta on jäsenen kokema arvo jaoteltu neljään kategoriaan: utilitaristiseen, funktionaalisen ja emotionaaliseen arvoon, sekä koettuun arvoon alueelle. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, sillä tarkoituksena oli yksityiskohtaisesti tutkia jäsenarvoa ilmiönä, ja aineistonkeruumenetelmäksi valittiin ryhmäkeskustelut, sillä ne saavat aikaan vapaamuotoista keskustelua aiheesta. Aineisto kerättiin kahdesta ryhmäkeskustelusta, joissa osallistujat saivat tuoda esiin omia näkemyksiään. Osallistujat olivat Osuuskauppa Arinan jäseniä. Aineisto litteroitiin ja analysoitiin käyttämällä edellä mainittuja arvokategorioita.

Tulosten pohjalta voidaan sanoa, että osallistujat tunnistivat useita hyötyjä osuustoiminnasta, ja utilitaristien eli taloudellinen arvo nähtiin merkittävimpänä. Funktionaalinen arvo ei ollut yhtä havaittavissa, kuin teorian pohjalta olisi voitu odottaa, mutta funktionaalisia hyötyjä pystyi tunnistamaan aineistosta. Emotionaalisen arvon kokeminen oli erittäin vaihtelevaa osallistujien välillä ja arvo alueelle tunnistettiin hyvin. Jäsenen kokeman arvon voidaan nähdä muodostuvan useista eri hyödyistä, ja arvon muodostumisen voi nähdä olevan jäsenkohtaista sekä riippuvaista yksittäisen jäsenen omista näkemyksistä ja kokemuksista. Lisäksi arvon muodostumiseen vaikuttaa jäsenen moniroolisuus.

Tutkimuksen tulokset antavat Osuuskauppa Arinalle ja mahdollisesti muille osuuskaupoille mahdollisuuden tarkastella luomaansa arvoa jäsenistölleen. Jäsenarvon tunnistaminen on tärkeää, sillä se vaikuttaa osuuskunnan kannattavuuteen, auttaa osuuskauppaa tarjoamaan jäsenistölle parempia hyötyjä ja edesauttaa onnistunutta viestintää hyödyistä. Yksi osuuskunnan tärkeistä tehtävistä on tiedottaa jäsenistöä hyödyistä, ja tulosten pohjalta yritys voi arvioida, mistä hyödyistä on viestittävä enemmän.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Posti, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.